Regulamin i pliki do pobrania – półkolonie WOAK 2021

  Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 2021 Klauzula informacyjna i oświadczenia do podpisu Regulamin organizacyjny REGULAMIN PÓŁKOLONII ARTYSTYCZNYCHWszyscy jesteśmy człekozwierzami w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu 28 czerwca – 9 lipca 2021 Organizatorem półkolonii artystycznych „Wszyscy jesteśmy człekozwierzami” jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8 w Toruniu. Organizator półkolonii odpowiada za:– … Czytaj dalej Regulamin i pliki do pobrania – półkolonie WOAK 2021

Regulamin i pliki do pobrania – półkolonie WOAK 2021

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 2021

Klauzula informacyjna i oświadczenia do podpisu

Regulamin organizacyjny


REGULAMIN PÓŁKOLONII ARTYSTYCZNYCH
Wszyscy jesteśmy człekozwierzami

w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

28 czerwca – 9 lipca 2021

 1. Organizatorem półkolonii artystycznych „Wszyscy jesteśmy człekozwierzami” jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8 w Toruniu.
 2. Organizator półkolonii odpowiada za:
  – nadzór pedagogiczny podczas pobytu na półkoloniach,
  – program półkolonii,
  – stworzenie jak najlepszych warunków wypoczynku i aktywności uczestników na terenie należącym do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu tak, by zminimalizować ryzyko zakażenia covid-19 (oddzielne wejście z bramą i wydzielona przestrzeń wyłącznie dla półkolonii).
  – kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.
 3. Organizator nie odpowiada za cenne przedmioty przyniesione przez dziecko na zajęcia (typu: aparat fotograficzny, telefon komórkowy, pieniądze, biżuteria itp.).
 4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do:
  a) niezwłocznego powiadomienia Organizatora o niemożności uczestniczenia zapisanego dziecka w półkoloniach, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2021 r.,
  b) punktualnego przyprowadzania dziecka na warsztaty artystyczne do WOAK-u o godz. 8.00 i odbierania z zajęć do godz. 16.00,
  c) informowania Organizatora o każdorazowej nieobecności dziecka na półkoloniach. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka lub rezygnacji w trakcie półkolonii rodzice/opiekunowie zostaną obciążeni kosztami poniesionymi przez Organizatorów,
  d) powiadomienia organizatora w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka mającego kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem,
  e) poinformowania w dniu rozpoczęcia półkolonii w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  f) udostępnienia w karcie kwalifikacyjnej numeru telefonu zapewniającego szybką komunikację,
  g) niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka),
  h) wyznaczenia osoby odprowadzającej dziecko, która jest zdrowa, nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji,
  i) zaznaczenia w karcie kwalifikacyjnej, jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19,
  j) zaopatrzenia uczestnika półkolonii w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 5. Uczestnicy półkolonii:
  a) są zdrowi w dniu rozpoczęcia półkolonii, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  b) nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku,
  c) są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny,
  d) przebywają pod opieką Organizatora od godz. 8.00 do godz. 16.00.
 6. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 7. Uczestnicy półkolonii artystycznych „Wszyscy jesteśmy człekozwierzami” mają prawo do:
  a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu zgodnie z harmonogramem półkolonii,
  b) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu pod kontrolą instruktorów,
  c) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
 8. Uczestnicy mają obowiązek:
  a) uczestniczyć we wszystkich zajęciach programu półkolonii artystycznych,
  b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
  c) brać udział w realizacji programu półkolonii,
  d) przestrzegać poleceń instruktorów,
  e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
  f) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
  g) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
  h) przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
 9. Rodzice/opiekunowie oświadczają, iż dziecko jest ubezpieczone w szkole.