Finał 16 grudnia 2021 r.

Finał 16 grudnia 2021 r.

 

PRZEGLĄD KOLĘD i PASTORAŁEK on-line
Świąteczna pocztówka
REGULAMIN

I ORGANIZATOR

Organizatorem Przeglądu kolęd i pastorałek on-line Świąteczna pocztówka jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, mieszczący się przy ul. Szpitalnej 8 w Toruniu.

II POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Świąteczna pocztówka jest Przeglądem jednoetapowym, o zasięgu regionalnym. W Przeglądzie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się/studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Osoby uczestniczące w Przeglądzie mogą być pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej zamieszczony na stronie www.woak.torun.pl, wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

b) Oświadczeniu – należy przez to rozumieć dokument, który należy wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać oraz załączyć skan/zdjęcie w formularzu zgłoszeniowym, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

c) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszony film wraz z wypełnionym formularzem oraz wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem;

d) Osobach uczestniczących – należy przez to rozumieć zgłoszenia indywidualne lub amatorskie grupy (rówieśnicze, zespoły rodzinne). Zapraszamy miłośników, oddanych sztuce muzyki, którą tworzą niezawodowo. Dopuszczamy możliwość udziału uczniów i absolwentów szkół muzycznych z wyjątkiem uczniów klas wokalnych.

III CELE PRZEGLĄDU

 1. Popularyzowanie i pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
 2. Promowanie wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Osoba uczestnicząca może wysłać tylko jedno zgłoszenie jako wykonawca indywidualny oraz jedno jako uczestnik zespołu (np. rodziny, grupy przyjaciół itp.) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie woak.torun.pl.
 2. Po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora nie ma możliwości wymiany przesłanego nagrania.
 3. Należy przygotować nagranie audio-wideo dowolnej kolędy lub pastorałki w języku polskim. Sugerujemy ograniczenie liczby wykonywanych zwrotek do 3.
 4. Czas trwania nagrania nie może być krótszy niż 1 minuta i nie może przekraczać 4 minut.
 5. Każde nagranie wideo powinno rozpoczynać się zapowiedzią: imię i nazwisko w przypadku indywidualnej prezentacji albo przedstawienie rodziny/grupy przyjaciół, tytuł kolędy/pastorałki z zaznaczeniem, że nagranie zostało przygotowane na Przegląd Świąteczna pocztówka.
 6. Utwory mogą być śpiewane a cappella, z akompaniamentem własnym, z akompaniatorem lub z podkładem muzycznym. Prosimy nie korzystać z podkładów muzycznych objętych ochroną prawno-autorską. W przypadku ewentualnych roszczeń autorów Organizator Przeglądu nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie utworu. Zachęcamy do korzystania z podkładów muzycznych dostępnych na wolnych licencjach.
 7. Po prezentacji utworu prosimy o złożenie życzeń świątecznych: konkretnej osobie, najbliższym lub adresowanych do wszystkich odbiorców.
 8. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku. Osoba uczestnicząca wyraża zgodę w zakresie korzystania z prawa do wizerunku wyłącznie w celu promocji Przeglądu (w mediach: TV, Radio oraz Internet).
 9. Ocenie nie będą podlegały prezentacje nadesłane na poprzednią edycję Przeglądu Świąteczna pocztówka.

V REJESTRACJA NAGRANIA

 1. Nagranie musi przedstawiać śpiewających wykonawców.
 2. Nagranie należy rejestrować z jednego ujęcia kamery/telefonu, bez cięć. Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania (edycja dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek inna ingerencja cyfrowa w nagranie). Tego typu pliki będą dyskwalifikowane.
 3. Nagranie wideo powinno być wykonane w formacie 16×9 bądź 4×3 i zapisane w formacie pliku: AVI, MOV, MP4, WMV. Plik powinien być podpisany według wzoru: imię i nazwisko albo przedstawienie grupy, rodziny oraz tytuł kolędy/pastorałki ( Jan Kowalski – Cicha noc).
 4. Nagranie należy wysyłać poprzez link z możliwością pobrania pliku (np. WeTransfer, Filemail, Google Dysk, Bridge itp.), udostępnić do pobrania w chmurze lub przesyłając publiczny bądź prywatny link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, Dailymotion itp.).
 5. Prosimy o staranną realizację nagrania, zadbanie o jakość dźwięku i obrazu. Nagrywamy w półzbliżeniu poziomo, w planie średnim lub amerykańskim (od kolan w górę); najlepiej na jasnym i jednolitym tle w taki sposób, aby światło oświetlało twarz i sylwetkę z przodu. Należy unikać nagrań pod światło. Dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny bez trzasków, szumów i zbędnych elementów (rozmowy, hałas ulicy itp.). Prosimy nie ustawiać kamery/telefonu zbyt blisko instrumentu, aby akompaniament nie zagłuszał śpiewu.

VI FINAŁ I ROZSTRZYGNIĘCIE PRZEGLĄDU

 1. Zgłoszenie na Przegląd wraz z linkiem do nagrania prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2021 r.
 2. Powołane przez Organizatora jury oceni nagrania biorąc pod uwagę: umiejętności wokalne, kulturę wykonania, interpretację, kreatywność i oryginalność prezentacji oraz ogólny wyraz artystyczny.
 3. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony dnia 16 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury woak.torun.pl.
 4. Pula nagród wynosi 3000,00 zł. Jury decyduje o podziale i wysokości przyznanych nagród.
 5. Osoby uczestniczące w Przeglądzie otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej.
 6. Nagrania laureatów będą udostępnione w mediach społecznościowych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury oraz zamieszczone na stronie internetowej woak.torun.pl.

VII DANE OSOBOWE 

 1. Dane osobowe podane przez osoby uczestniczące w Przeglądzie będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, promocji i rozliczenia Przeglądu, a także w celach archiwizacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Przeglądzie.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoby uczestniczące w Przeglądzie mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania (w tym także ich usunięcia).
 3. Zgoda na powierzenie Organizatorowi przetwarzania danych osobowych jest niezbędna w celu zakwalifikowania przesłanego materiału do udziału w Przeglądzie.

VIII OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Zgłoszenia do Przeglądu osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie rodzic/opiekun prawny, a w przypadku zespołu nauczyciel za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku wypełnia i podpisuje wyłącznie rodzic/opiekun prawny. 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin Przeglądu wchodzi w życie z dniem 4.11.2021 r.

Załcznik nr 1- Regulamin

Załącznik nr 2 – Oświadczenie


TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 8 grudnia 2021 r.
WYNIKI PRZEGLĄDU: 16 grudnia 2021 r.

INFORMACJE:
Barbara Płaneta
e-mail: barbara.planeta@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55, 693 868 963

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY