Ogólnopolska Konferencja „Animacja Młodzieży – Młodzież w Animacji. Animacja Społeczna Szansą Rozwoju Lokalnego

5-7 października 2007 r.

foto

Ogólnopolska Konferencja „Animacja Młodzieży – Młodzież w Animacji. Animacja Społeczna Szansą Rozwoju Lokalnego

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zaprasza animatorów kultury, pedagogów, animatorów społecznych oraz osoby pracujące z młodzieżą – szczególnie ze środowisk defaworyzowanych i zagrożonych społecznym wykluczeniem – do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Animacja Młodzieży – Młodzież w Animacji. Animacja Społeczna Szansą Rozwoju Lokalnego”, która odbędzie się w dniach 5-7 października 2007r. w Ciechocinku. Konferencja dofinansowana jest z Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 20 tys. złotych. W trakcie trzydniowego spotkania przedstawione zostaną nowoczesne metody pracy z młodzieżą, jak i konkretne projekty zrealizowane przez animatorów społecznych w różnych zakątkach Polski. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić możliwie jak najszersze spektrum tematyki poruszanej przez ekspertów prowadzących warsztaty i prezentacje. Obok zagadnień łączących animację społeczną i szeroko pojętą aktywność twórczą – artystyczną, będą też omawiane kwestie związane z samoorganizacją młodzieży i wolontariatem, budowaniem świadomości ekologicznej, aktywizacja środowisk wiejskich, możliwości zdobywania funduszy na inicjatywy młodzieżowe, praca z młodzieżą trudną, zagrożoną patologiami oraz rehabilitacji naturalnej. Wśród ekspertów prowadzących warsztaty znajdą się m.in. członkowie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Łodzi. Każdy z uczestników konferencji będzie mógł wziąć udział w dwóch – trzech różnych warsztatach. O tym jak można wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć warsztatowych, uczestnicy dowiedzą się na przykładach projektów zrealizowanych w Polsce przez różne podmioty – głównie organizacje pozarządowe – działające w sferze animacji społecznej. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną zarówno najciekawsze przedsięwzięcia o wymiarze lokalnym, a nawet środowiskowym, jak i duże akcje regionalne czy międzynarodowe, których celem było zapobieganie patologiom, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym młodzieży i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych ( skrypty, płyty CD). O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń; Organizatorzy zastrzegają ograniczenie liczby uczestników reprezentujących instytucję, organizację czy placówkę – do 1 osoby.

Informacje organizacyjne dla uczestników

Ramowy program konferencji

GALERIA

Galeria – Ogólnopolska Konferencja „Animacja Młodzieży– Młodzież w Animacji, Animacja Społeczna Szansą Rozwoju Lokalnego”

Wykaz warsztatów na Ogólnopolskiej Konferencji „Animacja młodzieży – młodzież w animacji; Animacja społeczna szansą rozwoju lokalnego”, Ciechocinek 5-7 października 2007r.

1.”HOMO CREATIVUS”, czyli jak pobudzać do działania siebie i innych – warsztat dla pracujących z młodzieżą i młodzieżowych liderów.
Na warsztatach zaprezentowane będą techniki pobudzania kreatywności, motywowania młodzieży do działania, podtrzymywania dobrej energii w grupie, a także samoaktywizowania.
Prowadzą: Marta Henzler i Sylwia Balawender -Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Warszawa

2.”Warsztat twórczy – pałki deszczowe”
Warsztat twórczy pozwalający na poznanie ciekawej techniki tworzenia nietypowych instrumentów muzycznych o nazwie pałki deszczowe oraz ozdobienie ich; przydatny w pracy animatora projektów młodzieżowych oraz młodzieży aktywnej.
Prowadzi: Dorota Bregin – Stowarzyszenie Silesia Nostra Gliwice 

3.”Praca teatralna z młodzieżą”
W oparciu o wieloletnie doświadczenia w pracy z młodzieżą zagrożoną marginalizacją (patologie społeczne, uzależnienia, choroby psychiczne, upośledzenia fizyczne i psychiczne) zaprezentowane będą wybrane techniki, zabawy, etiudy teatralne z komentarzem dotyczącym ich funkcji i roli twórczej oraz wychowawczej.

Prowadzi: Michał Bagrowski – Bielsko Biała 

4.”Wolontariat, kluby wolontariusza. Pomoc i samoorganizacja”
Na warsztatach przedstawione zostaną zasady i cele działania klubów, uwarunkowania prawne wolontariatu w Polsce. Wyjaśnione będą podstawowe pojęcia związane z wolontariatem oraz różnorodne formy pracy na rzecz innych.

Prowadzi: Ireneusz M. Netzel – Towarzystwo Rozwoju Malborka –  Malborskie Centrum Wolontariatu 

5.”Dobra Torba”
Celem zajęć jest prezentacja idei ekologii życia codziennego, świadomych zakupów oraz samodzielne wykonanie przez uczestników Konferencji ekologicznej torby.

Prowadzą: Jacek Jędrzejczak, Katarzyna Oryńska – Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Łódź

6.”Folkowe tańce integracyjne”
Dzięki metodom aktywizującym, w atrakcyjnej formie uczestnicy poznawać będą folklor naszego kraju. Tańce integracyjne dzięki swej prostocie i łatwości nauczenia osób w każdym wieku maja szansę stać się pierwszym krokiem do zainteresowania się kulturą ludową.

Prowadzi: Zbigniew Łukaszewski – Goleniowski Dom Kultury

                           

7.”Uczenie międzykulturowe”
Projekty młodzieżowe z udziałem partnerów z innych krajów są coraz częściej realizowane w Polsce; także Polacy są uczestnikami zagranicznych wymian. Jak poznawać obywateli innych państw, jak ustrzec się stereotypów i właściwie przygotować do wspólnych przedsięwzięć? Na te i wiele innych kwestii pomoże znaleźć odpowiedź koordynator zrealizowanych z powodzeniem projektów. Zaprezentowane będą metody prowadzenia zajęć, których celem jest formowanie grup, budowanie zaufania i określanie roli w zespole poszczególnych jego członków.

Prowadzi: Marcin Skonieczka – Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica                  

8.”Rehabilitacja naturalna szansą na sukces”
Warsztat ukazujący unikalną w skali kraju metodę rehabilitacji naturalnej osób niepełnosprawnych, w tym młodzieży ze szczególnym naciskiem na wspinaczkę skałkową, hipoterapię, obozy kajakowe. W efekcie podopieczni zyskują wiarę w siebie i własne siły, są włączani w aktywne życie społeczne. Istotną rolę w procesie rehabilitacji i wszelkich działaniach Fundacji spełnia wielopokoleniowy wolontariat.
Prowadzi: Jolanta Żydołowicz – Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych 

9.”Animowana debata”
Debata oksfordzka z udziałem zaproszonej młodzieży o problemach występujących w środowiskach lokalnych. Ten sposób wymiany poglądów i wpływania na istotne sprawy społeczności lokalnych ma uzmysłowić uczestnikom, że głosu młodzieży nie można pomijać. Młodzież będzie mogła skonfrontować swoje umiejętności argumentowania i znajdowania rozwiązań problemów.

Prowadzi: Jarosław Waszczyk – Fundacja Edukacji i Rozwoju     Społeczeństwa Obywatelskiego z Łodzi

Wykaz prezentacji na Ogólnopolskiej Konferencji „Animacja młodzieży – młodzież w animacji; Animacja społeczna szansą rozwoju lokalnego”, Ciechocinek 5-7 października 2007r.

 1. Jacek Gralczyk – Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej z Warszawy

„Animacja społeczna szansą rozwoju lokalnego”

Na przykładzie modelu Centrum Aktywności Lokalnej przedstawiona zostanie formuła programowej i organizacyjnej działalności lokalnych instytucji, która pozwala na realizowanie animacji społecznej. Rozpoznawanie problemów i potrzeb środowiska, odkrywanie i wyzwalanie społecznej aktywności, mobilizowanie do działania na rzecz środowiska, edukacja środowiskowa, wspieranie inicjatyw lokalnych – to standardy w animacji społecznej, które ukaże uczestnikom lider Stowarzyszenia CAL.

 1. Michał Bagrowski- Bielsko Biała

„Prewencja sztuką – sztuka prewencji”

Program zrealizowany ze środków unijnych w ramach projektów Phare 2003. Istotą jest stwarzanie warunków dla zapobiegania przestępstwom, przeciwdziałanie powrotowi skazanych do przestępstwa po opuszczeniu zakładu penitencjarnego, przy udziale organizacji pozarządowych aktywnych w tym zakresie. Beneficjentami projektu były osoby z grup wysokiego ryzyka ( uzależnieni od narkotyków, alkoholu, zarażeni wirusem HIV, młodociane kobiety w ciąży, ofiary przemocy w rodzinie, itp.)

 1. Zbigniew Łukaszewski – Goleniowski Dom Kultury

„A mury runą”

W ramach I Festiwalu Hanzeatyckiego odbyło się działanie animacyjne „A mury runą”. Miasto podzielone zostało na 2 części: Państwo Golów i Eniów. Projekt miał za cel aktywizację społeczności lokalnej poprzez działania uliczne, widowiska, koncerty, prezentacje grup, spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz wydanie 15 tys. paszportów umożliwiających przejście przez most graniczny. Uczestnicy festiwalu biorąc udział w akcjach ulicznych, wypowiadali się za lub przeciw granicom, za lub przeciw ekologii. Goleniowski Dom Kultury w 2004 roku został zwycięzcą w ogólnopolskim konkursie na najlepszy dom kultury, organizowanym przez MKiS. W bieżącym roku odbędzie się kolejny Festiwal, którego hasłem jest „Świat na głowie, PRL w Goleniowie”. 

 1. Krystyna Pacuła –Stowarzyszenie Europa Lingua Bochnia

“Europejski Klub Pickwicka”

Klub działa w bocheńskim Gimnazjum, jego uczestnikami są uczniowie zainteresowani poznawaniem kultury i języka angielskiego. Wśród zrealizowanych projektów są m.in.: Podróże w kulturze, Akademia nastolatka, Europa Nastolatka. Najważniejsze programy to „You can do it”- wyrównywanie szans edukacyjnych, Klub Konwersacyjny Miłośników Języka Angielskiego, The Silver Screen – kino w wersji oryginalnej, The Mini Globe – teatr anglojęzyczny, „Jesteśmy sobie potrzebni”- współpraca z innymi szkołami w Polsce, Bocheńskie Forum Nauczycieli Języka Angielskiego. Europejski Klub Pickwicka, jako pierwsza organizacja z tej części Europy od 2002 roku jest członkiem The Dickens Fellowship w Londynie, współpracuje z Greater Pollock Youth Development Group z Glasgow.Jego programy zyskały uznanie i granty z Unii Europejskiej z Programu Młodzież 2003, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Niemieckiej Fundacji Rozwoju NIDA. 

 1. Dorota Bregin – Stowarzyszenie Silesia Nostra Gliwice

„Europejski Wolontariat Młodzieży

Praktyka i doświadczenia z realizacji europejskiego wolontariatu młodzieży przez organizację pozarządową. Ciekawe projekty, zagraniczni partnerzy, fundusze na tę działalność – to zagadnienia ważne dla tych, którzy już wymianą młodzieży się zajmują lub planują podjęcie jej w przyszłości.

 1. Michał Siromski

„Centrum Integracji Społecznej CISTOR sposobem wspomagania osób podlegających społecznemu wykluczeniu”

Przedstawione będą już zrealizowane i bedące w trakcie realizacji projekty aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkanców Torunia. Jednym z ciekawych pomysłow jest „KIS-Kompetentni i Solidni”. Jest to kompleksowa i nowatorska inicjatywa, na którą składają się: podnoszenie kompetencji społecznych poprzez trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, szkołę rodzica, indywidualna terapię czy poradnictwo.Z drugiej strony uczestnicy uzyskuja przydatną w przyszłej pracy wiedzę(kurs komputerowy, jezyka angielskiego, przedsiebiorczość. Uwieńczeniem jest przygotowanie zawodowe u pracodawcy. Beneficjentami projektu są osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, opuszczajace zakład karny, uzależnione, tzw. trudna młodzież.

 1. Jakub Kochowicz – Lisewska Grupa Projektowa

  Od pomysłu do realizacji czyli jak powstała Lisewska Grupa Projektowa”

  Zaprezentowane będą historia powstania Lisewskiej Grupy Projektowej, przedsięwzięcia zrealizowane przez skupioną tam młodzież, metody i formy pracy z młodzieżą i na rzecz młodzieży. Bogaty wachlarz inicjatyw obejmuje działania lokalne i międzynarodowe; od „Kinomaniaka” przez projekt teleinformatyczny do wymiany młodzieży z różnych krajów.

 1. Maria Cieszyńska – „Centrum Informacji Młodzieży MDK” Toruń

  Pokazana zostanie rola informacji w społecznej animacji młodzieży na przykładzie CIM. Działające od 1999 roku Centrum gromadzi, aktualizuje i bezpłatnie udostępnia informacje o wszelkiej działalności skierowanej do młodzieży w zakresie, miedzy innymi: edukacji, poszukiwania pracy, sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowia, uzależnień, wolontariatu, prawa, kultury. CIM prowadzi także warsztaty dla młodzieży, pośrednictwo pracy dla wolontariuszy. W Centrum ma swą siedzibę Klub „Ośmiu Wspaniałych”, punkt konsultacyjny Programu „Młodzież” i regionalny punkt Eurodesku.
 2. Marcin Skonieczka – Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica

  „Młodzież aktywna”

  Prezentacja działalności Stowarzyszenia, organizacji skupiającej młodzież i działającej na rzecz dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną projekty dotyczące budowania społeczności informacyjnej, prowadzenia świetlicy oraz międzynarodowych wymian młodzieży

 3. Adam Jurzysta– Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu; Pro Bono Domini Mgoszcz

„Dawno temu na Dzikim Zachodzie – projekt filmowy w Domu Pomocy Społecznej”

W dowcipny sposób, w konwencji starego kina młodzi animatorzy opowiadają historię, która wydarzyła się na Dzikim Zachodzie. Uczestnikami projektu i aktorami w filmie są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej i okolicznych miejscowości.

11. Anna Płoszaj – ”Środowiskowy Dom Samopomocy szansą integracji społecznej”- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Na przykładzie Środowiskowego Zespołu Dziecięco – Młodzieżowego zaprezentowane będą interesujące formy pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi. Zajęcia specjalistyczne z bajkoterapii, biblioterapii, aromatoterapii…; zajęcia otwarte dla wszystkich młodych ludzi z miasta, działania podejmowane przez młodzież w ramach wolontariatu na rzecz swoich rówieśników, umożliwiają włączenie w nurt codziennego życia i integrację społeczną szczególnie zagrożonej wykluczeniem grupy młodzieży.

 1. Jolanta Żydołowicz – Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych z Torunia

Prezentacja działalności Fundacji, która obejmuje organizowanie kompleksowej rehabilitacji naturalnej dla niepełnosprawnych poprzez rajdy kajakowo – konne, obozy stacjonarne konno-kajakowe, turnusy rehabilitacyjne konno-wspinaczkowe, obozy integracyjne z młodzieżą sprawną, działania edukacyjne.  

 1. Bohdan Grabowski–Klub „Jantar” Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w Toruniu

„Klub żeglarski”

W ramach inicjatyw młodzieżowych z programu „Młodzież” powstał klub skupiający młodych pasjonatów żeglarstwa z toruńskiego blokowiska. Na przykładzie tego projektu można prześledzić etapy aktywizowania młodych mieszkańców osiedla, zwłaszcza zagrożonych społecznym wykluczeniem („blokersi”).

 1. Ewa Kwiesielewicz – Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”

„Wolontariat studencki”

Autorka jest lokalnym koordynatorem programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w województwie kujawsko-pomorskim. Do chwili obecnej wzięło w nim udział ponad 2000 studentów wolontariuszy, którzy wsparli swą wiedzą i umiejętnościami ponad 20000 uczniów. W ramach programu realizowane są na wsiach i w małych miastach projekty edukacyjne, które sprzyjają rozwijaniu zainteresowań uczniów i wyrównywaniu ich szans edukacyjnych. 

 1. Ewa Kwiesielewicz- Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”

Prezentacja działalności organizacji realizującej wiele projektów – od animacji środowisk wiejskich, poprzez wymianę trój- i wielonarodową, szkolenie wolontariuszy studentów i pomoc w angażowaniu się ich w pracę organizacji pozarządowych w Toruniu po propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego handlu.

 1. Jarosław Waszczyk – Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Łódź

„Festiwal tańców jednoczącej się Europy”

Projekt zrealizowany przez nauczyciela jednej z łódzkich szkół. Uczniowie przygotowując tańce krajów członkowskich Unii Europejskiej zdobywają wiedzę o tych krajach i ich mieszkańcach. Co roku kilkuset uczestników rywalizuje ze sobą w turnieju.