Nakręć zmiany
16 listopada 2012

Konkurs filmowy
16 listopada 2012 r.

Plakat

Nakręć zmiany

 

Konkurs Filmowy

promujący projekty realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

Plakat

Nakręć zmiany – Nagrody rozdane

 

16 listopada w Kinie-Galerii Tumult w Toruniu wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury konkursie filmowym „Nakręć zmiany”.

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 2000 PLN każda otrzymali autorzy filmów/spotów reklamowych:

Bydgoszcz. Wyspa Młyńska (Jakub Sobek),
Toruń wczoraj i dziś
(Natalia Oliwiak)
oraz Podetap 1A etapu II rewitalizacji golubskiej starówki (Jarosław Stefański).

Oprócz nagród jury przyznało również cztery wyróżnienia w wysokości 1000 PLN każde autorom filmów:
Pociąg przyszłości
– (Damian Daniłowicz),
Zmieniaj – (Damian Daszyński),
Ciechocinek – łączy pokolenia
i 
 Okiem Przybysza – (Bartosz Szatanik)
i To co najważniejsze (Beata Kastner).

Na konkurs wpłynęło 18 spotów reklamowych lub filmów promocyjnych. Wszystkie prace oceniła komisja konkursowa w składzie: Sylwia Tubielewicz-Olejnik (Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Urząd Marszałkowski w Toruniu), Remigiusz Zawadzki (absolwent Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy; operator, reżyser, producent; główny organizator i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Reportażu Camera Obscura w Bydgoszczy), Krzysztof Białowicz (grafik, projektant, kurator design i nowych mediów w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, adiunkt w Zakładzie Plastyki Intermedialnej na Wydziale Sztuki Pięknych UMK w Toruniu), Joanna Araszewicz (kierownik Biura Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu) i Jerzy Rochowiak (dyrektor WOAK, absolwent studiów scenariopisarskich w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi).
 

Konkurs finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Galeria zdjęć z uroczystości wręczenia nagród 16 listopada 2012

 

fot. Anna Pesta

fot. Katarzyna Koźlikowska

Posiedzenie komisji konkursowej w siedzibie WOAK

fot. Anna Pesta

 
 
„Bydgoszcz. Wyspa Młyńska” Jakuba Sobka,
„Ciechocinek – łączy pokolenia” Bartosza Szatanika,
ZOBACZ FILM
„Okiem Przybysza” Bartosza Szatanika,
ZOBACZ FILM
Pociąg przyszłości” Damiana Daniłowicza,
ZOBACZ FILM
„Podetap 1A etapu II rewitalizacji golubskiej starówki”  Jarosława Stefańskiego,
ZOBACZ FILM
„To co najważniejsze” Beaty Kastner,
ZOBACZ FILM
„Toruń wczoraj i dziś” Natalii Oliwiak,
ZOBACZ FILM
„Zmieniaj” Damiana Daszyńskiego.
ZOBACZ FILM

Konkurs finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Patronat medialny konkursu:

Zaproszenie

Informacje dostępne są również na stronie:www.mojregion.eu

REGULAMIN

Regulamin Konkursu Filmowego
Nakręć zmiany

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, zwany dalej Organizatorem, na zlecenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanego dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  2. Konkurs jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
  3. Konkurs jest organizowany na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.
  4. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
  5. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu www.woak.torun.pl  i stronie internetowej promującej fundusze strukturalne w województwie kujawsko-pomorskim www.mojregion.eu
  6. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 1 czerwca 2012 do 20 listopada 2012 r. na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2

  Tematyka i cele Konkursu
 1. Tematem Konkursu jest przedstawienie w formie utworu audiowizualnego – spotu lub filmu informacyjno-promocyjnego – zmian, które zachodzą w województwie kujawsko-pomorskim dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, a także promocja tych projektów.
  2. Celem Konkursu jest:

1)      zachęcenie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej,

2)      skierowanie uwagi mieszkańców województwa na zmiany, które zachodzą
w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej,

3)      kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej,

4)      popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju oraz regionu,

5)      promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wśród mieszkańców regionu poprzez upowszechnienie i popularyzację prac konkursowych.

 • 3

  Uczestnictwo w Konkursie
 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (niezależnie od zameldowania na pobyt stały lub czasowy).
  2. Prace konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w języku polskim.
  3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo).
  4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  5. Na Konkurs należy nadsyłać utwory audiowizualne będące:

1)      spotami o czasie trwania do 1 minuty,

2)      filmami informacyjno-promocyjnymi o czasie trwania do 3 minut.

6. Spoty i filmy informacyjno-promocyjne mogą mieć dowolną formę artystyczną.
7. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać nie więcej niż trzy prace konkursowe. Dotyczy to wszystkich przypadków uczestnictwa w Konkursie określonych w ust. 15.
8. Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie spoty i filmy informacyjno-promocyjne zrealizowane według oryginalnego pomysłu i scenariusza autora lub autorów.
9. Spoty i filmy informacyjno-promocyjne – w formacie AVI PAL DV, 720×576, 16:9 – muszą być zapisane na nośniku typu DVD, z zastrzeżeniem, że na jednym nośniku może być nagrany tylko jeden materiał filmowy.
10. Do każdego materiału filmowego uczestnik zobowiązany jest dołączyć nagrany na tę samą płytę plik tekstowy, zawierający  następujące informacje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.
11. Każdy film musi być oznaczony tytułem oraz opisany w wypełnionej Karcie Zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prace Złożone bez Karty Zgłoszenia zostaną wyłączone z udziału w Konkursie.
12. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, w związku z powyższym wraz z filmami muszą złożyć stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
13. Każdy Uczestnik Konkursu na mocy Karty Zgłoszenia bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych i ilościowych, przenosi na Organizatora i Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do wykorzystania złożonych w ramach Konkursu filmów, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

1)      utrwalania i rozpowszechniania filmów w całości oraz ich dowolnych fragmentów,

2)      obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy),

3)        wprowadzania do pamięci komputera,

4)        wykorzystania w utworach audiowizualnych i multimedialnych oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne),

5)      rozpowszechniania w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),

6)      rozpowszechniania w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem satelity, wyświetlanych w kinie, publicznie odtwarzanych,

7)      rozpowszechniania w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją telewizyjną,

8)      publikowania w wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów,

9)          rozpowszechniania w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy.
14. Organizator i Zleceniodawca Konkursu zastrzegają  sobie prawo do korzystania z filmów w czasie i miejscach przez siebie wybranych, a w szczególności do ich publicznego wykorzystania, utrwalenia i powielenia, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, zamieszczania ich w Internecie, mediach oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne), wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania (w tym poprzez prezentowanie w celu upowszechniania wiedzy o funduszach strukturalnych i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013), podając dane autora (imię i nazwisko), bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych.
15. Uczestnikiem Konkursu może być twórca indywidualny, grupa twórców lub grupa producencka; w takim przypadku autorów pracy Konkursowej reprezentuje na wszystkich etapach Konkursu lider wskazany w Karcie Zgłoszenia, podpisanej przez współautorów – wszystkie osoby posiadające prawa do spotu lub filmu informacyjno-promocyjnego zgłoszonego do udziału w Konkursie.
16. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora i Zleceniodawcy za wady prawne zgłoszonych materiałów filmowych, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko nim roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej.
17. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
18. Organizator i Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.
19. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. O wszystkich zmianach dotyczących Konkursu Organizator Konkursu informować będzie poprzez stronę internetową Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu: www.woak.torun.pl   stronę internetową promującą fundusze strukturalne w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu
20. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
21. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
22. Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń, nr tel. 56 652 27 55, e-mail: woak@woak.torun.pl

 

 • 4

  Zasady Konkursu
 1. Prace konkursowe i załączniki wskazane w Regulaminie należy nadsyłać pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń, w terminie od 1 lipca 2012 r. do 15 października 2012 roku, z dopiskiem „Konkurs Filmowy Nakręć zmiany”. O terminie złożenia prac na Konkurs decydować będzie data wpływu. Prace, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
  2. Spoty i filmy informacyjno-promocyjne muszą zawierać rzetelne informacje.
  3. Wykorzystane wypowiedzi, w tym wypowiedzi osób związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, muszą być autoryzowane a rozmówcy powinni wyrazić zgodę na wykorzystanie tych wypowiedzi.
  4. W przypadku, gdy na spotach i filmach znajdują się wizerunki osób, do pracy musi zostać dołączona ich zgoda na bezpłatne wykorzystanie wizerunku w celu upowszechniania wiedzy o funduszach strukturalnych i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz wszelkich czynności związanych z Konkursem w zakresie opisanym w Regulaminie Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) – Załącznik nr 3.
  5. Zgłoszone do Konkursu prace nie mogą naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych innych osób; w szczególności dotyczy to autorów, wykonawców i producentów wykorzystywanego podkładu muzycznego.
  6. Spoty i filmy informacyjno-promocyjne zgłaszane do Konkursu muszą być związane tematycznie z projektami realizowanymi i/lub zrealizowanymi przy udziale finansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze strukturalne w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji.
  7. Organizator ma prawo nie przyjąć do Konkursu prac nieujmujących tematu oraz w inny sposób naruszających niniejszy Regulamin.
  8. Każdy nośnik, na którym został nagrany konkursowy spot lub film informacyjno-promocyjny musi być opisany, a opis powinien zawierać imię i nazwisko autora filmu, tytuł spotu lub filmu, nazwę przedstawianego (promowanego) projektu i przez kogo jest/był realizowany, datę i miejsce realizacji spotu lub filmu informacyjno-promocyjnego.
  9. Nadesłanie prac następuje na koszt uczestnika Konkursu.
  10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki.
  12. Prace nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu: www.woak.torun.pl  oraz zamieszczone na stronie internetowej promującej fundusze strukturalne w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu.
  13. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone spoty i filmy, które zostały uprzednio nagrodzone w ramach innego Konkursu.
  14. Dane osobowe uczestników Konkursu będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.).

 

 • 5

  Komisja Konkursowa
 1. Oceny nadesłanych prac – bez podziału na kategorie – dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:

1)      Przewodniczący Komisji Konkursowej: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

2)      Sekretarz Komisji Konkursowej: przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,

3)      Członkowie Komisji Konkursowej: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, dwóch specjalistów z dziedziny sztuki filmowej.

2.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1)      kwalifikacja zgłoszonych prac do oceny,

2)      ocena zgłoszonych prac,

3)      przyznanie nagród.

3.
Kryteriami oceny będą:

1)      zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu,

2)      wartość artystyczna i techniczna spotów i filmów,

3)      oryginalność podejścia do tematu,

4)      kreatywność pracy.

4.
Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego Komisji.

 • 6

  Laureaci i nagrody
 1. W Konkursie wyłonieni zostaną: laureat pierwszej nagrody, laureat drugiej nagrody i trzy osoby wyróżnione.
  2. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody pieniężne:

  1)      Laureat pierwszej nagrody 5000 zł  brutto,

  2)      Laureat drugiej nagrody 2000 zł  brutto,

  3)      Trzy osoby wyróżnione – po 1000 zł brutto.

  3.
  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznania części nagród oraz do innego ich podziału w zależności od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac konkursowych.
  4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  5. Od nagród Organizator pobierze i odprowadzi do Urzędu Skarbowego 10% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity z 2012 r. poz. 361)
  6. Laureaci Konkursu i osoby wyróżnione otrzymają pamiątkowe dyplomy i zestawy gadżetów RPO.
  7. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu www.woak.torun.pl  i stronie internetowej promującej fundusze strukturalne w województwie kujawsko-pomorskim www.mojregion.eu
  8. Nagrodzone oraz wyróżnione osoby zostaną powiadomione o wynikach Konkursu oraz o terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie w terminie do dnia 31 października 2012 roku.
  9. Nagrody i wyróżnienia po potrąceniu podatku, o którym mowa w pkt. 5, zostaną przekazane na wskazane Organizatorowi przez Laureatów i osoby wyróżnione konta bankowe w terminie 14 dni od uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.
  10. Organizator zastrzega prawo unieważnienia konkursu w przypadku, gdy zostanie zgłoszonych  mniej niż 10 prac konkursowych.
  11. W przypadku, gdy Organizator otrzyma  informację lub stwierdzi, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub, że w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator – na mocy decyzji Komisji Konkursowej ma prawo:

  1)      wstrzymać się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,

  2)      odmówić przekazania nagrody przyznanej uczestnikowi Konkursu i przekazać ją na rzecz innego uczestnika Konkursu,

  3)      w przypadku nagród już przyznanych – domagania się ich zwrotu, przy zastosowaniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wraz z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia  4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).