Kadra / Кадровий

Lato w teatrze
„A gdzie tytuł?”

4-16.07.2022

Kadra / Кадровий

Lato w teatrze
„A gdzie tytuł?”

4-16.07.2022

polsko-ukraińskie
bezpłatne półkolonie artystyczne w Osieku nad Wisłą
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat z gminy Obrowo

польсько-український
безкоштовні арт-табори в Осіку на річці Вісла
для дітей та підлітків 7-13 років з ґміни Оброво

 

 

 

 

Agnieszka Zakrzewska / Агнешка Закшевська

Pedagożka teatru, animatorka kultury, trenerka. Specjalistka ds. teatru w WOAK Toruń. Prowadzi autorskie warsztaty dla nauczycieli, kadr kultury, dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, grup międzypokoleniowych. Autorka i koordynatorka przedsięwzięć kulturalnych. Instruktorka grup teatralnych. Współautorka projektów LwT w WOAK, realizatorka projektów w Toruniu i Strzelnie. Prowadząc warsztaty pedagogiczno-teatralne współpracowała z Teatrem im. W. Horzycy, Teatrem Baj Pomorski w Toruniu oraz ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. Absolwentka pedagogiki teatru (IT, UW), Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży (AST, Wrocław) oraz Policealnego Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu. Absolwentka 23. Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych.
W projekcie będzie koordynatorką zadania, przeprowadzi szkolenie dla kadry przed rozpoczęciem półkolonii. Będzie odpowiadała za promocję, a także za współpracę z mediami, partnerami i sponsorami projektu. Warsztatowo będzie wspomagała integrację oraz proces grupowy.

Театральний педагог, аніматор культури, тренер. Театральний спеціаліст в WOAK Торунь. Веде авторське право майстер-класи для вчителів, працівників культури, діти, підлітки, дорослі, старші, групи між поколіннями. Автор і координатор культурні підприємства. Викладач театральних колективів. Співавтор проектів LwT в WOAK, постачальник проекту в Торунь і Стшельно. Провідний педагогічні та театральні майстерні співпрацював з Театром ім. IN. Горжица, Театр Бай Поморського в Торунь і Сілезький ляльковий театр і актор Атенеум у Катовіце. Випускник театральної педагогіки (ІТ, UW), аспірантуру Режисери дитячо-юнацьких театрів (AST, Вроцлав) та післясередня Навчання і практика Театральне в Торуні. Випускник 23. Школи організаційних тренерів Недержавні.
Вона буде координатором проекту завдань, проведе навчання для персонал перед початком таборів денного перебування. Вона відповідатиме за розкрутку, і також за співпрацю із ЗМІ, партнери та спонсори проекту. Вона підтримає семінар інтеграція та груповий процес.

 

 

 

Katarzyna Moskal / Катажина Москаль 

Animatorka kultury, instruktorka teatralna, teolożka, prawniczka. Instruktorka ds. teatru w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Realizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży spoza instytucji, konsultacje recytatorskie, animacje. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Instruktor teatralny” w Collegium „DaVinci” w Poznaniu, współpracując w tym czasie z poznańską Szkołą „Łejery”. Tańczy i śpiewa w Ludowym Zespole Artystycznym „Kasztelanka”. Tworzy muzykę i śpiewa współpracując z sierpeckimi muzykami. W pracy bazuje na wrażliwości i spontaniczności bycia na scenie, przeżywaniu i doświadczaniu teatru. Wykorzystuje różne metody i formy pracy twórczej, muzykę, sztuki wizualne i plastyczne. W projekcie poprowadzi warsztaty teatralne.

Aніматор культури, інструктор театр, богослов, юрист. Театральний педагог Центру Культури та мистецтва в Серпці. Веде заходи для дітей, підлітків та людей дорослі з Серпецького Університет третього віку. Проводить майстер-класи для дітей та молодь з-за меж закладу, консультації декламація, анімація. Вона закінчила навчання навчання в аспірантурі за фахом «Театральний викладач» у Колегіумі «DaVinci» в Познані, співпрацює на той час із Познаньською школою «Лейєри». У Людових танцює і співає Художній колектив «Каштеланка». Він займається музикою і співає робота з Sierpc музикантів. На роботі це засновано на чутливість і спонтанність перебування на етап, переживання і переживання театр. Для цього використовуються різні методи і форми творчості, музика, мистецтво візуальні та пластичні. Він проведе майстер-класи в рамках проекту театральний.

 

 

 

Grzegorz Kaźmierski / Гжегож Казьмерський

Kompozytor, muzyk oraz realizator dźwięku, animator kultury, teatrolog i filmoznawca. Specjalista ds. interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w WOAK Toruń. Absolwent teatrologii i filmoznawstwa na UKW w Bydgoszczy oraz filmoznawstwa i animacji kultury na UMK w Toruniu. Założyciel improwizacyjnego projektu muzycznopoetyckiego 3.Piętro oraz kwartetu instrumentalnego Mlecze. Od 2020 roku prowadzi cykliczne zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych oraz zajęcia muzyczno-rozwojowe dla muzyków amatorów. W 2019 roku ukazał się jego solowy album pt.: Improv. W projekcie poprowadzi warsztaty muzyczne.

Композитор, музикант і продюсер звукознавець, культуролог, театрознавець і кінознавець. Спеціаліст по міждисциплінарні проекти у WOAK Торунь. Випускник театру та кіно на UKW у Бидгощі і кінознавство та культурна анімація на UMK у Торуні. Засновник імпровізаційний музично-поетичний проект 3.Piętro та квартет інструментальні Кульбаби. З 2020 року він проводить регулярні заняття протягом року мюзикл для наймолодших та музично-розвиваюча діяльність для музиканти-аматори. У 2019 році вийшов його сольний альбом: Improv. Він проведе майстер-класи в рамках проекту музичний.

 

 

 

Ewelina Mytlewska / Евеліна Митлевська

Animatorka kultury w GOK w Obrowie. Ukończyła Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu, Roczny Specjalistyczny Kurs Teatralny oraz kurs na wychowawcę wypoczynku. Brała udział w rocznym programie „Partnerzy Teatroteki Szkolnej” oraz licznych warsztatach teatralnych i muzycznych. Pracowała w Teatrze Lalek Zaczarowany Świat jako aktorka, tworzyła scenografię i lalki teatralne, szyła kostiumy. Prowadzi zajęcia teatralne oraz muzyczne dla dzieci i młodzieży w Osieckim Klubie Kultury. Jest współorganizatorem oraz opiekunem na wycieczkach wakacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz pojedynczych „wyprawach” kulturalnych do większych miejscowości. Prowadzi warsztaty teatralne dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, przygotowuje podopiecznych do konkursów recytatorskich. W projekcie będzie wychowawczynią, wspierać będzie działania plastyczne.

Культурна анімація в GOK w Obrowie. Закінчила середню школу Навчання і практика Театральне в Торуні, Щор Спеціальний театральний курс і курс для вихователя дозвілля. Брала участь у щорічній програмі «Партнери Teatrroteka Szkolna» та численні театральні майстерні та музика. Працювала в Театрі Ляльковий чарівний світ як актриса, створювала декорації та театральні ляльки, шила костюми. Він проводить заняття театр і музика для дітей і молоді в культурному клубі Osieki. Він є співорганізатором і опікун у поїздках свята для дітей та підлітків і поодинокі „експедиції” культурного до більшого місцевість. Він проводить майстер-класи театр для дошкільнят і учні початкової школи, готує учнів до конкурси декламації. Вона буде репетитором у проекті, підтримуватиме мистецьку діяльність.

 

 

 

Damian Droszcz / Дам’ян Дрощ

Posiada uprawnienia kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wychowawca-pedagog, nauczyciel. Absolwent Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu (oligofrenopedagogika i edukacja dorosłych). Animator kultury i aktor. Pracuje jako nauczyciel przedmiotu „Kultura żywego słowa”, gra w przedstawieniach Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, współtworzy zespół Teatru Rysunkowego Jaworski. Od 2009 roku prowadzi amatorską grupę teatralną osób niepełnosprawnych (15 premier). Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą. Ma doświadczenie pracy z osobami uchodźczymi z Ukrainy (młodzież i dzieci). W projekcie będzie kierownikiem półkolonii.

Mає права завідуючого дитячо-юнацькими базами відпочинку, вихователя-вихователя, вчителя. Випускник факультету педагогічних наук Університету Миколи Коперника в Торуні (олігофренопедагогіка та освіта дорослих). Культурний аніматор і актор. Працює викладачем предмета «Культура живого слова», грає у виставах Куявсько-Поморського музичного театру імпресаріо в Торуні, співтворює колектив Театру малювання Яворського. З 2009 року керує аматорським театральним колективом для інвалідів (15 прем’єр). Проводить театральні майстер-класи для дітей, підлітків та інвалідів у Польщі та за кордоном. Має досвід роботи з біженцями з України (молодь та діти). У проекті він буде керівником денного табору.

 

 

 

Monika Sieklucka / Моніка Сіклуцка

Fotografka, specjalistka ds. organizacji imprez w Dziale Artystycznym Dworu Artusa w Toruniu. Absolwentka ulturoznawstwa na specjalizacji cyberkultura (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Współpracowała jako fotoreporterka m.in.: z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu, toruńską Fundacją Rusz oraz klubem hokejowym KH Energa Toruń. Była przewodniczącą Studenckiego Koła Teatrologicznego UMK, wieloletnią recenzentką teatralną oraz redaktorką naczelną studenckich kurierów festiwalowych. Aktualnie koordynatorka kilku wschodzących, toruńskich projektów muzycznych. 

Фотограф, фахівець з організації заходів у художньому відділі Двору Артуса в Торуні. Випускник ультранауки за спеціальністю кіберкультура (Університет Миколая Коперника в Торуні). Працювала фотокореспондентом, зокрема в Провінційному центрі культурної анімації в Торуні, Фонді Русза в Торуні та хокейному клубі KH Energa Toruń. Була головою Студентського театрального клубу при Університеті Миколи Коперника, багаторічним театральним рецензентом і головним редактором кур’єрів студентських фестивалів. Зараз є координатором кількох нових музичних проектів у Торуні.