Konkurs recytatorski on-line
Dom ze słów

Finał 30 kwietnia 2021 r.

Konkurs recytatorski on-line
Dom ze słów

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

   

REGULAMIN 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Organizując Konkurs recytatorski on-line Dom ze słów, zachęcamy do poszukiwania – odkrywania tekstów traktujących temat w sposób nowoczesny i  nieszablonowy. I nie ma znaczenia, czy są to słowa piosenki, czy wiersz uznanego poety. Ważne, aby był to repertuar zmuszający do refleksji na temat naszego miejsca w świecie, relacji społecznych i wpływu przełomowych wydarzeń na życie każdego z nas. Szczerze i bez patosu.

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Konkurs jest jednoetapowy, obejmuje zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie.

II. UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do młodzieży i osób dorosłych. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:

  1. uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
  2. uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej,
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych,
  4. osoby dorosłe.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Zgłoszenie obejmuje nagranie recytacji jednego, wcześniej opublikowanego, utworu poetyckiego. Zachęcamy do poszukiwania wierszy mniej znanych. Teksty należy recytować z pamięci.
  2. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora nie ma możliwości wymiany przesłanego nagrania.
  3. Rejestracja zgłoszenia odbywa się poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej Organizatora (www.woak.torun.pl).
  4. Oprócz nagrania należy dołączyć do zgłoszenia w formie załącznika:
    • skan lub zdjęcie recytowanego wiersza wraz z tytułem publikacji (czasopisma, antologii poezji) lub adresem strony internetowej, z której pochodzi,
    • Oświadczanie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku ( Załącznik nr 2).
  5. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 kwietnia 2021

IV. REJESTRACJA NAGRANIA

  1. Nagranie wideo powinno rozpoczynać się prezentacją uczestnika: imię i nazwisko, tytuł i autor przedstawianego utworu wraz z zaznaczeniem, że nagranie zostało przygotowane na Konkurs recytatorski Dom ze słów.
  2. Czas trwania utworu to maksymalnie 5 minut. Wykonania dłuższe nie będą oceniane.
  3. Nagranie należy rejestrować z jednego ujęcia kamery/telefonu, bez cięć i najazdów. Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania (edycja dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek inna ingerencja cyfrowa w nagranie). Tego typu pliki będą dyskwalifikowane.
  4. Prosimy o staranną realizację nagrania – zadbanie o jakość dźwięku i obrazu:
    • nagranie wideo wykonane w orientacji poziomej, w formacie 16×9;
    • osoba recytująca pokazana w półzbliżeniu, planie średnim lub amerykańskim (od czubka głowy do kolan);
    • prosimy w miarę możliwości stawać na jednolitym tle i w taki sposób, aby światło padało na twarz i sylwetkę z przodu; prosimy unikać nagrań pod światło (nie stajemy na tle okna). Jeśli nagranie realizowane jest wieczorem, w świetle sztucznym, należy unikać światła nad głową i z tyłu za wykonawcą;
    • dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny – bez trzasków, szumów i zbędnych elementów (rozmowy, hałas ulicy, dźwięki urządzeń domowych itp.).
  5. Nagranie zapisane w formacie: AVI, MOV, MP4, WMV powinno być podpisane według wzoru: imię i nazwisko-wiek-konkurs.
  6. Pliki należy przesyłać poprzez usługi transferu (wetransfer.com, filemail.com itp.), udostępniać do pobrania w chmurze (dropbox, google itp.) albo poprzez portale typu YouTube i Dailymotion. Link należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym.

V. KRYTERIA OCENY

  1. Dobór repertuaru (adekwatność do wieku i wrażliwości wykonawcy).
  2. Interpretacja utworu.
  3. Dykcja, emisja głosu i kultura słowa.
  4. Ogólny wyraz artystyczny (naturalność, osobowość i prawda sceniczna – emocjonalna). Dopuszczamy możliwość korzystania z rekwizytów, kostiumów oraz gestów ilustrujących tekst.

 VI. ROZSTRZYGNIĘCIE I FINAŁ KONKURSU

  1. Zgłoszone do Konkursu nagrania oceni powołane przez Organizatora jury, które podejmie decyzję o podziale nagród i ich wysokości. Pula nagród wynosi 2000,00 zł.
  2. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony dnia 30 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu (www.woak.torun.pl).
  3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach mailowo i telefonicznie.
  4. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz dyplomy w wersji elektronicznej.
  5. Finałem Konkursu będzie opublikowanie nagrań nadesłanych przez Laureatów na stronie internetowej Organizatora. Nagrania będą też udostępniane w serwisie YouTube oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

VII. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

  1. Zgłoszenia do Konkursu uczestnika niepełnoletniego może dokonać jedynie rodzic/opiekun prawny.
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku wypełnia i podpisuje wyłącznie rodzic/opiekun prawny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Konkursu.
  2. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
  3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku ( wzór Oświadczenia – Załącznik nr 2).

Osobom zainteresowanym dodatkowych informacji udziela Barbara Płaneta,
e-mail barbara.planeta@woak.torun.pl
tel. kom. +48 693 868 963
lub pod numerem telefonu 56 652 27 55 wew. 34

Pomoc techniczna: robert.marszalkowski@woak.torun.pl

     Karta zgłoszenia “Dom ze słów” (WZÓR) 

 Załącznik nr 1 – Regulamin “Dom ze słów”

Załącznik nr 2 – Oświadczenie “Dom ze słów”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY