Konkurs Fotograficzny
22 października 2013

„Podoba mi się”
22 października 2013 r.

Konkurs Fotograficzny

logo

Maciek Iwaniszewski, autor cyklu zdjęć Willa Orłowo zdobył pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym Podoba mi się!, którego organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Wyniki konkursu poznaliśmy we wtorek, 22 października 2013 r. podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej, która prezentowana jest na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Tematem konkursu Podoba mi się! były zmiany, które zachodzą w województwie dzięki inwestycjom finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na konkurs wpłynęło 111 zestawów prac, w sumie blisko 400 zdjęć. Prace oceniało jury w składzie: Sylwia Tubielewicz-Olejnik (Wydział Koordynacji Promocji i Informacji Funduszy Unijnych, z-ca dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu) – przewodnicząca, dr Anna Kola (artysta fotografik, Pracownik Zakładu Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK, członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików), Wojtek Szabelski (artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików), Stanisław Jasiński (artysta fotografik, instruktor fotografii WOAK, członek Związku Polskich Artystów Fotografików), Joanna Araszewicz (kierownik Biura Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego, Urząd Marszałkowski w Toruniu) oraz Barbara Płaneta (Kierownik Działu Realizacji Inicjatyw Kulturalnych WOAK).

Pierwszą nagrodę w wysokości 5000 złotych otrzymał Maciek Iwaniszewski z Torunia za zestaw zdjęć Willa Orłowo.

I Nagroda - Maciek Iwaniszewski Willa_Orłowo

Dwie drugie nagrody (2500 złotych każda) otrzymały Anna Tęcza z Szubina za zdjęcia z zestawu Nakielska przystań oraz Jolanta Agnieszka Molenda-Cuske z Bydgoszczy za zdjęcia z zestawu Ostromecko Village 2007/2013.

II Nagroda - Anna Tęcza Nakielska przystań

II Nagroda - Jolanta Agnieszka Molenda-Cuskie Ostromecko Village 2007/2013

Jury przyznało również trzy trzecie nagrody w wysokości 1000 złotych. Otrzymali je: Rafał Glonek z Torunia, autor zdjęcia Przemiana Chełmna, Krzysztof Szponka z Torunia za jedno ze zdjęć z zestawu Średnicówka oraz Paweł Śrubas z Radziejowa za zdjęcie z zestawu 1978/2013.

III Nagroda - Rafał Glonek Przemiana Chełmna

Nagroda III

III Nagroda - Krzysztof Szponka Średnicówka

Nagroda III

III Nagroda - Paweł Śrubas 1978/2013

Nagroda III

Wyróżnienia w wysokości 500 złotych otrzymali: Maciej Dratwiński z Bydgoszczy, Grażyna Drewek z Cekcyna, Dariusz Łenski z Torunia i Kamila Neuman – również z Torunia.

Wystawa pokonkursowa prezentowana jest w Urzędzie Marszałkowskim.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

ZOBACZ PREZENTOWANE ZDJĘCIA

I NAGRODA – Willa Orłowo, fot. Maciek Iwaniszewski, Toruń

II NAGRODA – Nakielska przystań, fot. Anna Tęcza, Ciężkowo

II NAGRODA – Ostromecko village 2007/2013, fot. Jolanta Agnieszka Molenda-Cuske, Bydgoszcz

Galeria

III NAGRODA – Przemiana Chełmna, fot. Rafał Glonek, Toruń

Galeria

III NAGRODA – Średnicówka, fot. Krzysztof Szponka, Toruń

Galeria

III NAGRODA – 1978/2013, fot. Paweł Śrubas, Radziejów

Galeria

WYRÓŻNIENIE – Kolorowe miasteczko,  fot. Maciej Dratwiński, Bydgoszcz

WYRÓŻNIENIE – Amfiteatr po sezonie, fot. Grażyna Drewek, Cekcyn

Galeria

WYRÓŻNIENIE – The Way, fot. Dariusz Łenski, Toruń

Galeria

WYRÓŻNIENIE – Młyny, fot. Kamila Neuman, Toruń

Galeria

Bazylika Katedralna śś. Janów, fot. Łukasz Balcerzak, Toruń

Galeria

Marina, fot. Krystian Dobosz, Dziewierzewo

Galeria

Bory Tucholskie – leśny raj – Akwedukt w Fojutowie, fot. Natalia Flinik, Pakość

Nowe życie ulicy Mickiewicza, fot. Rafał Glonek, Toruń

Galeria

Spacer Młyńską, fot. Piotr Kosecki, Cekcyn

Galeria

Most im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy, fot. Krzysztof Rataj, Łochowo

Marina nad Brdą (przystań Bydgoszcz), fot. Krzysztof Rataj, Łochowo

Galeria

Ratusz nocą, fot. Izabela Olszewska, Wąbrzeźno

Galeria

Muzeum Diecezjalne 2013 r., fot. Jan Sieraczkiewicz, Włocławek

Galeria

Spichrze Grudziądzkie, fot. Anna Ośko, Krusze

Galeria

Stary Rynek 2012 – 2013, fot. Jan Sieraczkiewicz, Włocławek

Bulwar 1000-lecia, fot. Marcin Piekarczyk, Chełmża

Komunikacja, fot. Krzysztof Szponka, Toruń

Galeria

Kalwaria Pakoska wizytówką Kujaw i Pałuk, fot. Szymon Śpiewak, Wybranowo

Galeria
Zabytkowa kalwaria przy kościele pw. NMP w Kcyni, fot. Adam Zubrzycki, Kcynia

Konkurs fotograficzny jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


Lista projektów

Plakat
 
REGULAMIN KONKURSU
logo
 
Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Podoba mi się”

promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1.    Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, zwany dalej Organizatorem, na zlecenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanego dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.    Konkurs jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


3.    Konkurs jest organizowany na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

 

§ 2
Tematyka i cele Konkursu


1.    Tematem Konkursu jest przedstawienie w formie fotografii zmian, które zachodzą w Województwie Kujawsko-Pomorskim dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, a także promocja tych projektów.


2.    Celem Konkursu jest:


1)    zachęcenie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej,

 

2)    skierowanie uwagi mieszkańców województwa na zmiany, które zachodzą w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej,

 

3)    kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej,

 

4)    popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju oraz regionu,

 

5)    promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wśród mieszkańców regionu poprzez upowszechnienie i popularyzację prac konkursowych.

 

§ 3
Uczestnictwo w Konkursie

 

1.    W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (niezależnie od zameldowania na pobyt stały lub czasowy).

2.    Z uczestnictwa w Konkursie są wyłączeni pracownicy Organizatora.


3.    Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


4.    Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą przedstawiać projekty realizowane i/lub zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji.


5.    Każdy autor może nadesłać nieograniczoną liczbę prac, przy czym każda praca musi promować inny projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – z listy wskazanej w pkt. 4.


6.    Pracą konkursową może być pojedyncza fotografia lub zestaw liczący do pięciu fotografii przedstawiających jeden projekt. Każdej pracy powinien być nadany odrębny tytuł, a fotografie stanowiące zestaw powinny być ponumerowane.


7.    Fotografie powinny być wykonane:


1)    albo techniką cyfrową w rozmiarze obrazu nie mniejszym niż 8 Mpix, zapisane w pliku *.jpg, przy czym na jednym nośniku może być zapisana jedna praca: fotografia pojedyncza lub zestaw;

 

2)    albo dowolną techniką analogową w formacie nie mniejszym niż 30×40 cm.


8.    Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie fotografie będące oryginalnymi dziełami autora.


9.    Prace konkursowe muszą być oznaczone godłem (pseudonimem), przy czym bez względu na liczbę prac konkursowych – pojedynczych fotografii lub zestawów – autor opatruje je tym samym godłem. Autorzy prac nadsyłanych w wersji elektronicznej umieszczają godło na płycie z pracą konkursową, w nazwie pliku jpg oraz zapisane w pliku tekstowym zawierającym, oprócz powtórzenia godła, tytuł pracy i nazwę projektu, który promuje praca konkursowa. Autorzy prac wykonanych w technice analogowej umieszczają na odwrocie fotografii godło, tytuł zdjęcia i nazwę projektu, który promuje praca konkursowa.


10.    Każda praca musi być opisana w wypełnionej Karcie Zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prace złożone bez Karty Zgłoszenia zostaną wyłączone z udziału w Konkursie.


11.    Osoby niepełnoletnie mogą wziąć23.     udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, w związku z powyższym wraz z fotografiami muszą złożyć24.     stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


12.    Każdy Uczestnik Konkursu na mocy Karty Zgłoszenia bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych i ilościowych, przenosi na Organizatora i Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych fotografii na następujących polach eksploatacji:


1)    utrwalania, zwielokrotniania za pomocą urządzeń reprograficznych i poligraficznych oraz rozpowszechniania fotografii w całości oraz ich dowolnych fragmentów,

 

2)    obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło zwielokrotniono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy),

 

3)    wprowadzania do pamięci komputera,

 

4)    wykorzystania w publikacjach drukowanych, utworach audiowizualnych i multimedialnych oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne),

 

5)    rozpowszechniania w sieciach informatycznych (w tym w internecie),

 

6)    publikowania w wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów,

 

7)    rozpowszechniania w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy,

 

8)    udostępnienia osobom trzecim w miejscu i czasie przez nie wybranym.


13.    Organizator i Zleceniodawca Konkursu zastrzegają  sobie prawo do korzystania z nagrodzonych i wyróżnionych fotografii w czasie i miejscach przez siebie wybranych podając dane autora (imię i nazwisko), bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych.


14.    Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność28.     wobec Organizatora i Zleceniodawcy za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować29.     przeciwko nim roszczeń związanych z naruszeniem ich osobowych praw autorskich.


15.    Nadesłanie na Konkurs fotografii, na których znajdują się wizerunki osób jest równoznaczne z posiadaniem przez autora fotografii  zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku w celu upowszechniania wiedzy o funduszach europejskich i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wszelkich czynności związanych z Konkursem w zakresie opisanym w Regulaminie Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).


16.    Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nieodpłatne wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów podczas uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu i otwarcia wystawy pokonkursowej oraz rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Konkursu na utworach fotograficznych, filmowych bez ograniczeń czasu, terytorium, liczby egzemplarzy oraz oświadczeniem, że nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń z tytułu rozpowszechniania jego wizerunku.


17.    Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa.

 

§ 4
Zasady Konkursu

 

1.    Prace konkursowe i załączniki wskazane w Regulaminie należy nadsyłać pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń, w terminie od 15 maja 2013 r. do 10 września 2013r, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Podoba mi się!”. O terminie złożenia prac na Konkurs decydować będzie data wpływu lub – w przypadku przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej – data stempla pocztowego. Prace, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.

2.    W Konkursie  mogą brać udział jedynie  fotografie, które nie  zostały nigdzie opublikowane, ani uprzednio nagrodzone lub wyróżnione w ramach innego Konkursu.


3.    Zgłoszone do Konkursu prace nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.


4.    Organizator ma prawo nie przyjąć do Konkursu prac nieujmujących tematu wskazanego w § 3 ust. 4 Regulaminu oraz w inny sposób naruszających niniejszy Regulamin.


5.    Nadesłanie prac następuje na koszt uczestnika Konkursu.


6.    Organizator nie zwraca nadesłanych prac.


7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki.


8.    Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej i w publikacjach pokonkursowych oraz zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu: www.woak.torun.pl  i na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu


9.    Dane osobowe uczestników Konkursu będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.).

 

§5
Komisja Konkursowa

 

1.    Oceny nadesłanych prac  dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:

1)    Przewodniczący Komisji Konkursowej: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

 

2)    Sekretarz Komisji Konkursowej: przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,

 

3)    Członkowie Komisji Konkursowej: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, dwóch specjalistów z dziedziny fotografii.


2.    Zadaniem Komisji Konkursowej jest:


1)    kwalifikacja zgłoszonych prac do oceny,

 

2)    ocena zgłoszonych prac,

 

3)    przyznanie nagród i wyróżnień.


3.    Kryteriami oceny będą:

1)    zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu,

 

2)    wartość artystyczna i techniczna fotografii,

 

3)    oryginalność podejścia do tematu,

 

4)    kreatywność pracy.


4.    Oceniane będą prace składające się z pojedynczych fotografii oraz zestawy fotografii, przy czym Komisja Konkursowa ma prawo przyznania nagrody lub wyróżnienia za fotografię lub fotografie wybrane z zestawu.


5.    Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.


6.    Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych ich autorów


7.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§6
Nagrody i wyróżnienia

 

1.    W Konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne:

1)    pierwsza nagroda w wysokości 5000 zł  brutto,

 

2)    dwie drugie nagrody w wysokości 2500 zł  brutto każda,

 

3)    trzy trzecie nagrody w wysokości 1000 zł brutto każda,

 

4)    cztery wyróżnienia w wysokości  500 zł brutto każde.


2.    Komisja Konkursowa ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień w zależności od jakości nadesłanych prac, bez zmniejszania kwoty przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia.


3.    Od nagród wymienionych w ust.1 Organizator pobierze i odprowadzi do Urzędu Skarbowego 10% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity z 2012 r. poz. 361).


4.    Nagrody, po potrąceniu podatku, o którym mowa w ust. 3 i wyróżnienia zostaną przekazane na wskazane Organizatorowi przez osoby nagrodzone i wyróżnione konta bankowe w terminie 14 dni od uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.


5.    Osoby nagrodzone i wyróżnione oraz autorzy prac zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową do prezentacji na wystawie pokonkursowej fotografii otrzymają pamiątkowe dyplomy i zestawy gadżetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


6.    Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu www.woak.torun.pl  i stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim www.mojregion.eu


7.    Komisja Konkursowa ma prawo wskazania do prezentacji na wystawie pokonkursowej fotografii, które nie otrzymały nagród i wyróżnień.


8.    Uczestnicy Konkursu o miejscu i terminie ogłoszenia wyników Konkursu zostaną powiadomieni poczta elektroniczną lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


9.    Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu, gdy liczba lub jakość nadesłanych prac konkursowych uniemożliwi przyznanie nagród i wyróżnień. 


10.    Organizator – w przypadku otrzymania informacji lub stwierdzenia, iż nagrodzona lub wyróżniona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo bądź postanowienia niniejszego Regulaminu – może:


1)    wstrzymać się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,

2)    odmówić przekazania nagrody przyznanej uczestnikowi Konkursu i przekazać ją na rzecz innego uczestnika Konkursu,

 

3)    w przypadku nagród już przyznanych – domagać się ich zwrotu, przy zastosowaniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wraz z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia  4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

§7
Postanowienia końcowe

 

1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. O wszystkich zmianach dotyczących Konkursu Organizator Konkursu informować będzie poprzez stronę internetową Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu: www.woak.torun.pl, stronę internetową promującą fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu.


3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.


4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń) oraz na stronie internetowej Organizatora www.woak.torun.pl i Zleceniodawcy Konkursu: www.mojregion.eu (zakładka RPO).


5. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 56 652 27 55 lub wysyłając zapytanie na adres woak@woak.torun.pl.
Konkurs fotograficzny jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013