KATAR 2020 – TEATR

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

zgłoszenia do 24 października

KATAR 2020 – TEATR

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy indywidualnych twórców oraz zespoły teatralne: formuła artystyczna i wykonawcza jest otwarta,

 2. Do 24 października 2020 r., czekamy na zgłoszenia spektakli online na stronie: woak.torun.pl wraz z wymaganymi załącznikami (spektakle: link z możliwością pobrania pliku, ewentualnie nagrania CD/DVD, scenariusz: doc/pdf/txt/docx).

 3. Kwalifikacje:
 • I etap: jury obejrzy nadesłane nagrania spektakli i nominuje do finałowego konkursu; ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.
 • II etap: finał 5 grudnia w 2020 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.
 1. Ważne:
 • spektakle nie mogą trwać dłużej niż 40 minut; jury może dopuścić warunkowo spektakle do 50 min., ale przekroczenie tego limitu musi być uzasadnione względami artystycznymi.
 • nagranie powinno być wykonane ze statycznego ustawienia kamery i rejestrować ogólny plan.
 1. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 6000.00 zł).

 2. Zapewniamy scenę 8 x 8 m, standardowe oświetlenie sceniczne i niektóre elementy scenografii, zgodnie z opisem w riderze technicznym.

 3. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

XXIX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2020

Konfrontacje są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań artystów amatorów. W Konfrontacjach mogą wziąć udział osoby i zespoły mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zajmują się twórczością artystyczną w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru.

       1. Organizatorem Konfrontacji jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zwany dalej Organizatorem.

       2. Warunkiem udziału w Konfrontacjach jest wypełnienie zgłoszenia online i przesłanie go wraz z załącznikami pod adres organizatora (drogą elektroniczną – formularz dostępny na stroniewoak.torun.pl) lub tradycyjną.

       3. Złożenie podpisu na karcie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik Konfrontacji posiada pełne prawa autorskie do przesłanego materiału. Ścieżka dźwiękowa, grafiki, zdjęcia, teksty literackie i materiały wideo wykorzystane w projektach nie mogą naruszać praw osób trzecich dotyczące zarówno praw autorskich jak i praw do wizerunku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich dotyczące praw autorskich oraz ich praw do wizerunku.

       4. Nadsyłając zgłoszenie udziału w Konfrontacjach, uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nadesłanych utworów (piosenek, zdjęć, filmów, spektakli i choreografii) w całości lub we fragmentach w mediach, na stronie internetowej woak.torun.pl, portalach internetowych (Facebook, Flickr, YouTube), opracowaniach promujących konkurs, materiałach edukacyjnych. Uczestnik zezwala na rejestrację audio-wideo i dokumentowanie fotograficzne tych utworów oraz wyraża zgodę w zakresie korzystania z prawa do wizerunku wyłącznie w celu promocji Konfrontacji.

       5. Organizator przyjmuje, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konfrontacjach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i na finałowe spotkania przyjeżdżają z dorosłym opiekunem.

       6. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konfrontacjach.

       7. Nadsyłane prace konkursowe powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki.

       8. Szczegółowe informacje o wyniku kwalifikacji oraz o miejscu i programie przeglądu finałowego w poszczególnych dziedzinach będą przekazane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.

       9. Organizator nie odsyła nadesłanych materiałów. Można je odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do prezentacji finałowych lub na wystawę pozostają w archiwum Organizatora.

       10. Uczestnicy przeglądów finałowych przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

       11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty Konfrontacji w zależności od liczby zakwalifikowanych zespołów lub w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora.

       12. Organizator oczekuje, że laureaci Konfrontacji w materiałach przedstawiających ich dorobek będą promowali ideę przeglądu.

       13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KATAR TEATR 2020

KARTA ZGŁOSZENIA
XXIX KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
KATAR 2020
Teatr1. Nazwa zespołu / wykonawca *


wiek wykonawców (od-do):                 


2. Tytuł spektaklu *


3. Instytucja delegująca / patronująca:

nazwa:                

miejscowość:  

telefon:              

e-mail:                


4. Kierownik / instruktor zespołu / zgłaszający / adres do korespondencji:

Imię i nazwisko * :                

Miejscowość*:                        

Kod pocztowy*:                      

Ulica*:                                           

Nr domu/Nr mieszkania*

Telefon*:                                      

E-mail*:                                        


5. Autor*:                 


6. Scenariusz*:      


7. Reżyseria*:        


8. Scenografia*:     


9. Oświetlenie*:     


10. Dźwięk*:            


11. Muzyka*:          


12. Autor zdjęć nadesłanych do folderu*:     


13. Pozostali twórcy / autorzy spektaklu:     


14. Czas trwania spektaklu (prosimy o dokładne oszacowanie i przestrzeganie podczas prezentacji konkursowej)*:     


15. Czas montażu i przygotowania do spektaklu*:     


16. Czas demontażu scenografii*:     


17. Wymagania techniczne:

a) oświetlenie (dokładne rozmieszczenie reflektorów, dołączyć scenariusz w wersji elektronicznej (.jpg lub .pdf)
ze zmianami oświetlenia w poszczególnych scenach):


b) nagłośnienie i ilość sprzętu audio:     


c) przestrzeń sceniczna
(wymiary, ustawienie względem widowni, dołączyć szkic sytuacyjny(.jpg lub .pdf)):


18. Krótka informacja o prezentowanym spektaklu
(informacja zostanie opublikowana w programie Konfrontacji)*:


19. Krótka informacja o zespole
(nagrody, wyróżnienia i inne ważne wydarzenia*:


20. Występują:


1) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


2) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


3) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


4) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


5) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


6) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


7) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


8) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


9) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


10) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


11) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


12) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


13) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


14) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


15) imię i nazwisko  :              
funkcja / rola w spektaklu:


21. Instruktorzy i obsługa techniczna:

1) imię i nazwisko:                    
funkcja / rola w spektaklu: 


2) imię i nazwisko:                    
funkcja / rola w spektaklu: 


3) imię i nazwisko:                    
funkcja / rola w spektaklu: 


22. Wybierz sposób przesłania prezentacji:

link z możliwością pobrania pliku:  

przesłanie spektaklu na płycie CD/DVD, nagranego w formacie MP4 H264
pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń


23. Załączniki obowiązkowe (.doc) *:

scenariusz            
scenopis                
opis spektaklu    

zdjęcia ze spektaklu (.jpg) :
24. Informacje dla Organizatora:

Warunkiem udziału w przeglądzie jest akceptacja regulaminu KATAR 2020:

Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. Zgłaszając w/w spektakl do konkursu oświadczam, że jestem wyłącznym autorem koncepcji inscenizacji, przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych i osobistych do spektaklu jako dzieła, jestem uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń oraz że wyrażono skutecznie odpowiednią zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w materiałach przekazanych organizatorowi oraz przez organizatora przygotowanych przed, w trakcie i po zakończeniu Konfrontacji KATAR 2019, w zakresie koniecznym do rozporządzania i korzystania z niej przez organizatora konkursu, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997 roku oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora wyłącznie do kontaktu w celach informacyjnych i tym samym zobowiązuję organizatorów do starannego przechowywania w zbiorze danych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu bez prawa wglądu osób trzecich w ich zawartość bez mojej zgody. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej zgody wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmach wykonanych/zrealizowanych podczas Konfrontacji przez osobę posiadającą upoważnienie organizatora w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych (www.woak.torun.pl, https://www.facebook.com/WOAKtorun, www.youtube.com)

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"
poczekaj aż załadują się pliki i pokaże się komunikat:
"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy."


TERMIN ZGŁOSZEŃ do 24 października 2020 r.
MIEJSCE Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

e-mail: katar@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55