KATAR 2022
FOTOGRAFIA

KATAR 2022
FOTOGRAFIA

 

WYNIKI KONKURSU
XXXI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
w dziedzinie Fotografii

Swoje prace przysłało 57 uczestników.
Na konkurs wpłynęły 283 zdjęcia (pojedyncze i w zestawach).

Jury w składzie:
Anna Kola – artystka, wykładowczyni UMK (Zakład Plastyki Intermedialnej UMK ), członkini Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików,
Ireneusz Maciejewski – reżyser, filmowiec, specjalista ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych WOAK Toruń,
Marek Noniewicz – artysta, kustosz Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, członek Związku Polskich Artystów Fotografików,
Jacek Smarz– fotoreporter

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

I NAGRODA
Justyna Bogucka
za prace: Maska 1, Maska 3, Maska 4

II NAGRODA 
Martyna Górska
za prace bez tytułu: 1, A, B, C
Miłosz Michniewicz
za prace: Efekt motyla, Retro Benz, Tafla wody

III NAGRODA 
Marcin Molendowski
za prace: Fotogeniczność 3, Fotogeniczność 4
Michał Ślęczek
za pracę: Bezkres

WYRÓŻNIENIA: 
Kacper Janowski
za prace: Ludzki kwartet, Omotana, Sen upadłej istoty 
Matylda Rabiega
za prace: Fotogeniczność 1, Fotogeniczność 2, Fotogeniczność 3, 
Lidia Sompolska
za prace: Uroda Ziemi 1, Uroda Ziemi 2, Uroda Ziemi 3, Uroda Ziemi 4

Jury zakwalifikowało na wystawę wybrane prace następujących autorów:
Katarzyna Boruta
Rafał Budny   
Dominika Czaja   
Krzysztof Herman 
Milena Jabłońska   
Edyta Jascheck-Wyporkiewicz 
Mateusz Jachowski    
Julia Kałecka     
Julia Kazub    
Jakub Krakowski
Krzysztof Kujawa   
Hanna Kulągowska-Puzio
Zuzanna  Lewandowska
Róża Licznerska    
Karolina Małecka
Małgorzata Mazur  
Maria Mikołajczak     
Michalina Oleksy     
Martyna Pucek  
Dariusz Sompolski   
Joanna Stepaniuk  
Anna Szczerbiak
Sławomir Świątkiewicz 
Piotr Tarkowski   

Gratulujemy!


Katalog wystawy KATAR Fotografia 2022 – Fotogeniczność


Galeria zdjęć w wernisażu
10.06.2022 r.
fot. Stanisław Jasiński i Barbara Płaneta


Zapraszamy na wystawę
w Galerii Spotkań WOAK.
Wstęp wolny!

Zagadnienie fotogeniczności można rozpatrywać z różnych perspektyw. Dlaczego niektóre zjawiska, osoby lub obiekty doskonale „wychodzą” na zdjęciach, a inne wręcz przeciwnie? Czy fotogeniczność można utożsamić z pięknem? A może fotogeniczność to tak naprawdę umiejętności fotografującego…? Temat tegorocznego konkursu skłania też do refleksji nad istotą fotografii, nad związkiem między obrazem rzeczywistym i jego przedstawieniem na zdjęciu. Obraz fotograficzny odbieramy tylko jednym zmysłem, świat wokół nas to zespół wielu różnych bodźców – ten aspekt też może być inspiracją do twórczych poszukiwań w obszarze szeroko pojętej fotografii.


REGULAMIN
XXXI KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ REGIONU KATAR’ 2022
FOTOGRAFIA
Fotogeniczność

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2022 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość fotograficzną.

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady, według których przeprowadzane są XXXI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2022, zwane dalej Konkursem.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna prawnego.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej zamieszczony na stronie www.woak.torun.pl;
  b) Oświadczeniu – należy przez to rozumieć dokument, który należy wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać oraz załączyć skan/zdjęcie w formularzu zgłoszeniowym, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
  c) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną fotografię/fotografie wraz z wypełnionym formularzem oraz wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem;
  d) Amator – określenie to rozumiemy jako miłośnika sztuki fotografii, którą tworzy niezawodowo.

II ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu z siedzibą na ul. Szpitalnej 8, 87-100 Toruń, zwany dalej Organizatorem.

III TEMAT KONKURSU

Tematem przewodnim jest hasło: Fotogeniczność.

IV ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 2. Uczestnik albo rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika, wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego zgłoszenia,
  tj. wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na stronie www.woak.torun.pl, wypełnienie, własnoręczne podpisanie i załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia oraz przesłanie fotografii.
 4. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wysyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną. Nadsyłane prace powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki. 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE FOTOGRAFII

 1. Uczestnik może zgłosić maksymalnie sześć fotografii, wykonanych w dowolnej technice:
  a) cyfrowej – uczestnicy przesyłają kopie elektroniczne zdjęć w rozmiarze co najmniej 8 Mpix zapisane w formacie JPG.
  b) klasycznej technice srebrowej oraz w technikach specjalnych – uczestnicy przesyłają fotografie w formacie zbliżonym do formatu A5 (15×21 cm).
 2. Nadsyłane fotografie muszą być oryginalne, przedstawiające autorskie pomysły Uczestników.
 3. Na zgłaszanych fotografiach nie mogą znajdować się znaki wodne ani żadne inne elementy umożliwiające identyfikację autora. Zabronione jest stosowanie passe-partout i innych obramowań, z wyjątkiem sytuacji wynikających z zamierzonego efektu artystycznego.
 4. Każdy nadesłany plik JPG powinien być podpisany wg wzoru: Imię_Nazwisko_Godło_Tytuł zdjęcia lub cyklu (miejsce w zestawie).
 5. Ocenie nie będą podlegały prace nadesłane na poprzednie edycje Konkursu KATAR.

VI REALIZACJA KONKURSU

I etap: 8 maja 2022 r. ostateczny termin nadsyłania kompletnego zgłoszenia.
II etap: 10 czerwca 2022 r. ogłoszenie wyników podczas otwarcia wystawy, której towarzyszy prezentacja katalogu. Szczegółowe informacje o miejscu i programie zostaną przekazane drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem. Z uwagi na obostrzenia, wynikające z pandemii COVID, Organizator dopuszcza realizację wystawy i prezentacji katalogu w wersji on-line.

VII JURY I NAGRODY

 1. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury wyłoni laureatów, przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 5000 zł).
 3. Jury zastrzega sobie prawo do decydowania o wyborze zdjęć danego autora i kolejności ich prezentacji na wystawie oraz w katalogu.
 4. Organizator nie informuje o wynikach przed otwarciem wystawy.
 5. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VIII PRAWA AUTORSKIE

 1. Złożenie podpisu na Oświadczeniu jest równoznaczne z deklaracją, że Uczestnik jest jedynym twórcą fotografii i posiada osobiste oraz wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) do zgłoszonych na Konkurs fotografii.
 2. Fotografia nie może naruszać praw osób trzecich, dotyczących zarówno praw autorskich, jak i praw do wizerunku oraz ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie wyżej wspominanych praw.
 4. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych, nadesłanych fotografii w mediach, na stronie internetowej www.woak.torun.pl, portalach internetowych (Facebook, Instagram, YouTube), opracowaniach promujących Konkurs, materiałach edukacyjnych oraz wyraża zgodę na publiczne ich wystawienie. Uczestnik zezwala na utrwalenie i zwielokrotnienie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, cyfrową, audiowizualną – bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę w zakresie korzystania z prawa do wizerunku wyłącznie w celu promocji Konkursu (w tym w mediach: TV, Radio oraz Internet).

IX DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu, promocji i rozliczenia, a także w celach archiwizacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania (w tym także ich usunięcia).
 3. Zgoda na powierzenie Organizatorowi przetwarzania danych osobowych jest niezbędna w celu zakwalifikowania przesłanych prac do udziału w Konkursie.

X OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Organizator przyjmuje, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konkursie za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i Oświadczenia dokonuje rodzic/opiekun prawny.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Uczestnicy wystawy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty wystawy w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnej od Organizatora.
 4. Fotografie nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę pozostają w archiwum Organizatora. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na Konkurs.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieaktualne dane podane w Formularzu uniemożliwiające odszukanie Uczestnika.
 6. Organizator oczekuje, że laureaci w materiałach przedstawiających ich dorobek, będą promowali ideę Konkursu.
 7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 14.01.2022 r.

  ZAŁĄCZNIK NR 1 – REGULAMIN KATAR FOTOGRAFIA 2022

  ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE KATAR FOTOGRAFIA 2022

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY