KATAR 2021 – FILM

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

termin zgłoszeń do 31 października 2021 r.

KATAR 2021 – FILM

REGULAMIN

XXX KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU KATAR’2021
FILM

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR’ 2021 w dziedzinie filmu są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość filmową.

I  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

   1. Regulamin określa zasady, według których przeprowadzane są XXX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2021, zwane dalej Konkursem.
   2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
   3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
   4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
   5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
    a) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej zamieszczony na stronie www.woak.torun.pl, wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
    b) Oświadczeniu – należy przez to rozumieć dokument, który należy wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać oraz załączyć skan/zdjęcie w formularzu zgłoszeniowym, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
    c) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszony film wraz ze streszczeniem filmu, screeny filmu i krótki biogram twórcy/twórców wraz z wypełnionym formularzem oraz wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem;
    d) Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestników indywidualnych, amatorskie grupy filmowe, grupy pasjonatów zgłaszające, posiadające prawa do filmu (np. twórca, współtwórca filmu, scenarzysta, reżyser, producent, itd.)
    e) Amator – określenie to rozumiemy jako miłośnik, oddany sztuce kinematografii, którą tworzy niezawodowo. 

II  ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8, 87-100 Toruń zwany dalej Organizatorem.

III  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

   1. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, zamieszczając maksymalnie 3 filmy.
   2. Uczestnik albo rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
   3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego zgłoszenia, tj. wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na stronie woak.torun.pl, wypełnienie, własnoręczne podpisanie i załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia oraz przesłanie filmu.
   4. Zgłoszenia filmów należy kierować za pośrednictwem formularza zawartego na stronie woak.torun.pl wraz z wymaganymi załącznikami: link z możliwością pobrania pliku (np. WeTransfer, Filemail, Google Dysk, Bridge, Dropbox itp.) lub przesyłając publiczny bądź prywatny link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, itp.). W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.
   5. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wysyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną. Nadsyłane prace powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. W takim przypadku filmy należy zapisać na dysku CD/DVD, pendrive, karcie pamięci SD bądź microSD. Przed wysłaniem nośnika fizycznego należy przeskanować go programem antywirusowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki.
   6. Do zgłoszenia należy dodać: streszczenie filmu (minimum 900 znaków ze spacjami), screeny filmu (do 5 screenów), krótki biogram twórcy/twórców oraz ewentualne materiały promocyjne.
   7. W przypadku zauważenia braków w zgłoszeniu, Uczestnik będzie miał 7 dni od daty otrzymania od Organizatora korespondencji w tej sprawie, na uzupełnienie brakujących danych. 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE FILMU

   1. Organizatorzy nie ograniczają problematyki, tematyki, ani formy filmów. Do udziału w konkursie zachęcamy twórców realizujących filmy fabularne, dokumentalne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne.
   2. Dopuszczalne są filmy wyprodukowane w roku bieżącym oraz we wcześniejszych latach.
   3. Nadsyłać należy wyłącznie filmy oryginalne, przedstawiające autorskie pomysły Uczestników. Dopuszczalne są filmy realizowane dowolną techniką (np. film kolorowy, czarno-biały, animacja poklatkowa, animacja rysunkowa, formy mieszanie, etc.).
   4. Filmy nie mogą trwać krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 60 minut.
   5. Każdy nadesłany plik filmowy powinien być podpisany wg wzoru: Imię-Nazwisko-Tytuł filmu/skrócony tytuł filmu.
   6. Do pokazów konkursowych akceptowane są następujące formaty:

– MP4 lub MOV
– kodeki: H.264, H.265
– rozdzielczości: 4096 x 3112 px, 3840 x 2160 px, 1920 x 1080 px lub 1280 x 720 px.

   1. Ocenie nie będą podlegały prace nadesłane na poprzednie edycje Konkursu KATAR.

V  REALIZACJA KONKURSU 

   • I etap: 31 października 2021 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń, techniczna selekcja konkursowa,
   • II etap: finał 19 listopada 2021 r. ogłoszenie wyników. Z uwagi na obostrzenia, wynikające z pandemii COVID, Organizator dopuszcza realizację finału w wersji on-line. 

VI  JURY I NAGRODY

   1. Oceny filmów dokona Jury powołane przez Organizatora.
   2. Jury wyłoni laureatów, przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 6000 zł).
   3. Organizator nie informuje o wynikach przed werdyktem jurorów.
   4. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

VII  PRAWA AUTORSKIE

   1. Złożenie podpisu na Oświadczeniu jest równoznaczne z deklaracją, że Uczestnik jest twórcą/współtwórcą zgłaszanego filmu i posiada do niego osobiste oraz wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.). Wszelkie wynikłe z tego tytułu roszczenia przyjmuje na siebie zgłaszający, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora Konkursu.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia filmu w wypadku uprawnionego podejrzenia, iż zgłoszony Film narusza prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich, a także z przyczyn technicznych (uszkodzony nośnik, zablokowany link, niewłaściwy format pliku).
   3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie wyżej wspomnianych praw.
   4. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie fragmentów nadesłanych filmów przez Organizatora, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych w mediach elektronicznych, na stronie internetowej woak.torun.pl, portalach internetowych (Facebook, Instagram, YouTube), opracowaniach promujących Konkurs, materiałach edukacyjnych oraz wyraża zgodę na publiczne ich wystawienie.
   5. Uczestnik wyraża zgodę w zakresie korzystania z prawa do wizerunku wyłącznie w celu promocji Konkursu (w tym w mediach: TV, Radio oraz Internet).
   6. Uczestnik wysyłając zgłoszenie, wyraża zgodę na projekcję swojej produkcji podczas finału Konkursu. W przypadku realizacji finału on-line Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia nagrodzonych i wyróżnionych przez Jury filmów na swoich platformach internetowych (np. YouTube, Vimeo) przez okres dwóch tygodni.

VIII  DANE OSOBOWE

   1. Dane osobowe podane przez Uczestników, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, promocji i rozliczenia Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie.
   2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania (w tym także ich usunięcia).
   3. Zgoda na powierzenie Organizatorowi przetwarzania danych osobowych jest niezbędna w celu zakwalifikowania przesłanego materiału do udziału w Konkursie.

IX  OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

   1. Organizator przyjmuje, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konkursie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
   2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i Oświadczenia dokonuje rodzic/opiekun prawny. 

X  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
   3. Uczestnicy finału przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty finału w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnej od Organizatora.
   5. Filmy nagrodzone i zakwalifikowane na finał pozostają w archiwum Organizatora.
   6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieaktualne dane podane w Formularzu uniemożliwiające odszukanie uczestnika.
   7. Organizator oczekuje, że laureaci w materiałach przedstawiających ich dorobek, będą promowali ideę Konkursu.
   8. Zmiana regulaminu Konkursu wchodzi w życie z dniem 31.08.2021 r.

Regulamin KATAR FILM 2021

Załącznik nr 1 – wzór formularza zgłoszeniowego KATAR Film 2021

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE KATAR FILM 2021  

 

Dodatkowe informacje:
Weronika Droszcz
e-mail: weronika.droszcz@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55
Grzegorz Kaźmierski

e-mail: grzegorz.kazmierski@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55