KATAR 2020 – FILM

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

zgłoszenia do 31 maja

KATAR 2020 – FILM

Plakat konfrontacji KATAR FILM 2020: popiersie robota, który ubrany jest w szary garnitur, a jego głowa to coś w rodzaju starego projektora do filmów na szpule z taśmą i wielkim obiektywem zamiast twarzy. Grafika Moniki Bojarskiej.


KATAR filmowy on-line w połowie lipca.

Całą wiosnę, do ostatnich dni maja, spływały do nas zgłoszenia filmów na konkurs organizowany w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR Film. Co prawda w tym roku nie spotkamy się, jak było w planie, w toruńskim kinie Artus Cinema, ale nasz festiwal frafi do sieci!

Program tegorocznego KATAR-u filmowego jest zróżnicowany. Wśród 16 zgłoszonych do konkursu obrazów są zarówno fabuły, jak i dokumenty. Nie zabraknie też wideoklipów i animacji. Jak zawsze, twórcy najciekawszych filmów zostaną nagrodzeni, w tym roku jurorami są: Karolina Fordońska (reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa, instruktorka ds. filmu w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu), Klaudiusz Chrostowski (reżyser i scenarzysta, autor nagradzanego na wielu festiwalach dokumentu Call me Tony) i Remigiusz Zawadzki (filmowiec, operator telewizyjny i filmowy, reżyser, scenarzysta i producent, kierownik pracowni FILM/KINO w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy). Oczywiście jurorzy jak zwykle swój werdykt rzeczowo i dogłębnie uzasadnią, nagrania ich wypowiedzi będą towarzyszyły internetowym projekcjom.

KATAR filmowy on-line już w połowie lipca! Dziękujemy za filmy nadesłane na konkurs, o terminie projekcji internetowej poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz na fb.


 1. Do udziału w konkursie zapraszamy twórców realizujących filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, wideoklipy, animacje.

 2. Do 31 maja 2020 r. czekamy na zgłoszenia filmów online na stronie: woak.torun.pl wraz z wymaganymi załącznikami: (link z możliwością pobrania pliku, przesłanie filmu na dysku CD/DVD, nagranym w formacie MP4 H264 nie mniejszym niż 1280 x 720),
 • I etap: jury obejrzy filmy, kwalifikując je do finałowego konkursu,
 • II etap: Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się on-line w połowie lipca 2020 r.
 1. Ważne:
 • jeden autor może zgłosić nie więcej niż trzy filmy,
 • filmy nie mogą trwać dłużej niż 40 minut; jury może dopuścić warunkowo filmy dłuższe, ale przekroczenie tego limitu musi być uzasadnione względami artystycznymi,
 • filmy powinny być nagrane w dowolnym formacie video o rozdzielczości 1920 x 1080 lub 1280 x 720 z zastrzeżeniem, że na nośniku może być nagrany tylko jeden film zgłoszony do konkursu,
 • czołówka filmu powinna zwierać tylko tytuł filmu, a napisy końcowe nazwiska wszystkich twórców,
 1. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 6000.00 zł),

 2. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

 

PARTNER:   

PATRONAT MEDIALNY:     

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

XXIX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2020

Konfrontacje są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań artystów amatorów. W Konfrontacjach mogą wziąć udział osoby i zespoły mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zajmują się twórczością artystyczną w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru.

    1. Organizatorem Konfrontacji jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zwany dalej Organizatorem.

    2. Warunkiem udziału w Konfrontacjach jest wypełnienie zgłoszenia online i przesłanie go wraz z załącznikami pod adres organizatora (drogą elektroniczną – formularz dostępny na stroniewoak.torun.pl) lub tradycyjną.

    3. Złożenie podpisu na karcie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik Konfrontacji posiada pełne prawa autorskie do przesłanego materiału. Ścieżka dźwiękowa, grafiki, zdjęcia, teksty literackie i materiały wideo wykorzystane w projektach nie mogą naruszać praw osób trzecich dotyczące zarówno praw autorskich jak i praw do wizerunku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich dotyczące praw autorskich oraz ich praw do wizerunku.

    4. Nadsyłając zgłoszenie udziału w Konfrontacjach, uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nadesłanych utworów (piosenek, zdjęć, filmów, spektakli i choreografii) w całości lub we fragmentach w mediach, na stronie internetowej woak.torun.pl, portalach internetowych (Facebook, Flickr, YouTube), opracowaniach promujących konkurs, materiałach edukacyjnych. Uczestnik zezwala na rejestrację audio-wideo i dokumentowanie fotograficzne tych utworów oraz wyraża zgodę w zakresie korzystania z prawa do wizerunku wyłącznie w celu promocji Konfrontacji.

    5. Organizator przyjmuje, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konfrontacjach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i na finałowe spotkania przyjeżdżają z dorosłym opiekunem.

    6. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konfrontacjach.

    7. Nadsyłane prace konkursowe powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki.

    8. Szczegółowe informacje o wyniku kwalifikacji oraz o miejscu i programie przeglądu finałowego w poszczególnych dziedzinach będą przekazane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.

    9. Organizator nie odsyła nadesłanych materiałów. Można je odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do prezentacji finałowych lub na wystawę pozostają w archiwum Organizatora.

    10. Uczestnicy przeglądów finałowych przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

    11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty Konfrontacji w zależności od liczby zakwalifikowanych zespołów lub w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora.

    12. Organizator oczekuje, że laureaci Konfrontacji w materiałach przedstawiających ich dorobek będą promowali ideę przeglądu.

    13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KATAR FILM 2020

KARTA ZGŁOSZENIA
XXIX KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
KATAR 2020
Film

1. AUTOR FILMU
Imię i nazwisko*:
 
Data urodzenia*:
 
Miejscowość*:
 
Kod pocztowy*:
 
Ulica*:
 
Nr domu/Nr mieszkania*:
 
Telefon*:
 
E-mail*:
 
Instytucja/Szkoła:
 


Jestem osobą pełnoletnią, nie potrzebuję zgody opiekuna*:

TAK - mam skończone 18 lat         NIE - nie mam 18 lat


2. TYTUŁ FILMU*:


3. KATEGORIA FILMU*:

film dokumentalny/reportaż         film fabularny         wideoklip


4. REŻYSER*:


5. SCENARIUSZ*:


6. ZDJĘCIA*:


7. MUZYKA:


8. ANIMACJA:


9. MONTAŻ:


10. CZAS PROJEKCJI [mm:ss]*:


11. ROK PRODUKCJI*:


12. KRÓTKI OPIS FILMU*:


13. KRÓTKA INFORMACJA O AUTORZE/AUTORACH FILMU*:


14. WYBIERZ SPOSÓB PRZESŁANIA FILMU:

link z możliwością pobrania pliku:  

wyślę plik za pomocą innych narzędzi np. wetransfer na adres: katar@woak.torun.pl

przesłanie filmu na dysku CD/DVD, nagranym w formacie MP4 H264 nie mniejszym niż 1280 x 720 pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń


15. INFORMACJE DLA ORGANIZATORA:

Warunkiem udziału w przeglądzie jest akceptacja regulaminu KATAR 2020, którego nieodłącznym elementem są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: iod@woak.torun.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych o nazwie „Uczestnicy KATAR”. Dane są zbierane w celu ewidencji oraz identyfikacji uczestnika konkursu i wydania zaświadczenia uczestnictwa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 r. (Dz. U. Nr 103 z dnia 29 października 1993 r. poz.472).
4) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji projektu
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) „Baza newsletter” jest wykorzystywana za osobną zgodą, dotyczy ona tylko wysyłki informacji o wydarzeniach i warsztatach jakie oferuje WOAK Toruń w postaci newslettera przez okres istnienia oferty przy współpracy z firmą FreshMail Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie
7) Mają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8) Mają państwo prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji w formie newslettera w dowolnym momencie przez link umieszczony w każdej wiadomości „newsletter”

- *Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji konkursu, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu (WOAK) zgodnie z (RODO art. 6 ust. 1 lit b).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub danych osobowych dziecka jest warunkiem zawarcia umowy.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka1) w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”) , wykonanych w trakcie konkursu. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez WOAK-u
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka1) na portalach społecznościowych Ośrodka (facebook, google+, youtube, twitter, instagram, flickr, itp.) oraz na stronie internetowej www.woak.torun.pl
TAK

NIE

- *Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu. Wycofanie zgody na nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera w celu przesyłania treści informacyjnych na mój adres e-mail podany powyżej.
TAK

NIE

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"
poczekaj aż załadują się pliki i pokaże się komunikat:
"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się skontaktujemy."


TERMIN ZGŁOSZEŃ do 31 maja 2020 r.
MIEJSCE Centrum Sztuki Współczesnej
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

e-mail: katar@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55