FREE Improvisation Orchestra

14 i 28.04.2023
godz. 17.00

Photo by Sebastian Tomasz Plocharski / Zdjęcie autorstwa Sebastiana Tomasza Płocharskiego  Here you can express yourself with the universal language of music. FREE Improvisation Orchestra is a space for open-minded people who come from different cultural backgrounds, but now live in Torun. Here we all inspire each other. We follow the idea of exchanging experiences … Czytaj dalej FREE Improvisation Orchestra

14 i 28.04.2023
godz. 17.00

zajęcia warsztatowe z instrumentami muzycznymi

FREE Improvisation Orchestra

14 i 28.04.2023
godz. 17.00

zajęcia warsztatowe z instrumentami muzycznymi
Photo by Sebastian Tomasz Plocharski / Zdjęcie autorstwa Sebastiana Tomasza Płocharskiego 

Here you can express yourself with the universal language of music.

FREE Improvisation Orchestra is a space for open-minded people who come from different cultural backgrounds, but now live in Torun. Here we all inspire each other. We follow the idea of exchanging experiences – everyone is both a student and a teacher.

The meetings are based on the idea of Torun Improvised Orchestra (TOI). You don’t have to be a musician to take part in them. We meet as a group of people who want to improvise freely. We spontaneously form a colorful group, and hear music in the ticking of a clock, in the sound of a drone coming out of wheels rolled by a wheelbarrow, and many other sounds.

You do not have to play any instrument.  You need to be willing to respect the signs given by the conductor and to interpret them freely. Several experimental instruments will be at your disposal, but you may come with your own.

Who are the classes for?

We invited youth and adults, who are:

  • refugees (including those from Ukraine, Belarus, Africa and the Middle East)
  • students from abroad
  • people from various diasporas for whom our region has become a place to live or an extended stop on their journey.

The number of participants is limited. Participation in the workshop is free of charge.

When and where?
Two Fridays a month. The next meeting will be held on April 14 and 28, 2023 at 5:00 pm on 75-77 Kosciuszko Street, 4th floor (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury).

How to sign up?
Fill out the application form at the bottom of the page.

The leader – Maciej Karminski – picked up and gave the impetus for the establishment of the Toruń Improvised Orchestra, in which he holds the position of conductor. Concerned about the condition of the world and the fate of man, he is an animator of cultural life and a social activist. Percussionist. Experimenter. Co-founder of the post-punk trio Jesień and the experimental quintet Drogi Krajowe, with which he releases albums and gives concerts. Associated with the community of improvisational musicians and performance artists. Ambassador of the Republic of Užupis in Torun.

More information:
Weronika Droszcz
Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej
e-mail: weronika.droszcz@woak.torun.pl

application form


FREE Improvisation Orchestra

Тут можеш виразити себе універсальною мовою музики.

FREE Improvisation Orchestra – це зустріч людей з відкритими розумами, які походять з різних культурних кіл, але тепер вони зустрілися в Торуні. Ми всі тут надихаємо один одного. Ми керуємося ідеєю обміну досвідом, кожен є і студентом, і викладачем.

Зустрічі є передачею ідеї Торунського імпровізованого оркестру (TOI). Для участі не обов’язково бути музикантом. Ми зустрічаємося в групі людей, які хочуть вільно імпровізувати. Спонтанно створюємо колоритну групу, чуємо музику в цоканні годинника, в гулі від коліс тачки і багато інших звуків.

Вміння грати на інструменті не є обов’язковим. Умовою гарної розваги є готовність поважати знаки, які дає диригент, і сміливість вільно їх інтерпретувати. У вашому розпорядженні буде кілька експериментальних інструментів, але ми радимо принести свій.

 Для кого?

 Запрошуємо молодь та дорослих:

  • біженців і біженок (у тому числі з України, Білорусі, Африки та Близького Сходу)
  • студентів і студенток з-за кордону
  • людей з різних діаспор, для яких наш край став місцем проживання чи тривалою зупинкою в дорозі.

Кількість місць обмежена. Участь у майстер-класах безкоштовна.

 Коли і де?
Дві п’ятниці на місяць. наступний зустріч відбудеться 14 і 28 квітень 2023 року о 17:00 у Воєводському Центрі Анімації Культури (WOAK) за адресою Kościuszki 75-77, 4 (5) поверх.

 Як зареєструватися?
Будь ласка, заповніть форму заявки внизу сторінки.

Модератор – Мачей Кармінський – отримав і дав поштовх створенню Торунського імпровізованого оркестру, в якому він є диригентом. Стурбований про стан світу і долю людини аніматор культурного життя і соціальний працівник. Барабанщик.  Експериментатор. Співзасновник пост-панк-тріо Jesień та експериментального квінтету Drogi Krajowe, з якими випускає альбоми та дає концерти. Пов’язаний із середовищем музикантів-імпровізаторів та виконавців. Амбасадор Республіки Ужупіс у Торуні.

Фотографії авторства Себастьяна Томаша Плоцарського.

Більше інформації:
Weronika Droszcz
Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej
e-mail: weronika.droszcz@woak.torun.pl

Заявка на участь


Tu możesz wyrazić siebie uniwersalnym językiem muzyki

FREE Improvisation Orchestra to spotkanie osób o pięknych i otwartych umysłach, które wywodzą się z różnych kręgów kulturowych, ale teraz spotkały się w Toruniu. Tu wszyscy inspirujemy się wzajemnie. Przyświeca nam idea wymiany doświadczeń, każdy jest zarówno uczniem, jak i nauczycielem.

Spotkania są przeniesieniem idei Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej (TOI). Nie trzeba być muzykiem, aby wziąć w nich udział. Spotykamy się w gronie osób, które chcą swobodnie improwizować. Spontanicznie tworzymy barwną grupę, słyszymy muzykę w tykaniu zegara, w dronie wydobywającym się z kół zataczanych przez taczkę i wielu innych dźwiękach.

Umiejętność gry na instrumencie nie jest kluczowa. Warunkiem dobrej zabawy jest gotowość do respektowania znaków dawanych przez dyrygenta oraz śmiałość do swobodnego interpretowania tychże. Do Waszej dyspozycji będzie kilka eksperymentalnych instrumentów, zachęcamy jednak do przychodzenia z własnymi.

Dla kogo?

Zapraszamy młodzież i dorosłych:

  • uchodźczynie i uchodźców (m.in. z Ukrainy, Białorusi, Afryki i Bliskiego Wschodu)
  • studentów z zagranicy
  • osoby z różnych diaspor, dla których nasz region stał się miejscem życia albo dłuższym przystankiem w podróży.

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Kiedy i gdzie?
Dwa piątki w miesiącu. Następne spotkanie odbędzie się 14 i 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00 w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury przy Kościuszki 75-77, IV piętro

Jak się zapisać?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na dole strony.

Prowadzący – Maciej Karmiński – odebrał i dał impuls do powołania Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, w której pełni rolę dyrygenta. Zatroskany o kondycję świata i los człowieka animator życia kulturalnego oraz społecznik. Perkusista. Eksperymentator. Współzałożyciel post-punkowego tria Jesień oraz eksperymentalnego kwintetu Drogi Krajowe, z którymi wydaje płyty oraz koncertuje. Związany ze środowiskiem muzyków improwizatorów oraz artystów performerów. Ambasador Republiki Užupis w Toruniu.

Więcej informacji:
Weronika Droszcz
Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej
e-mail: weronika.droszcz@woak.torun.pl