Centrum Aktywizacji Seniorów

Centrum Aktywizacji Seniorów

Obecnie działalność CAS została zawieszona, ale w WOAK-u
we wtorki, środy i piątki spotykają się grupy seniorów
między godziną 10.30 a 13.00. 
Chętnych zapraszamy do kontaktu w czasie spotkań.

Centrum Aktywizacji Seniorów PKPS WOAK zostało powołane do życia dnia 14 stycznia 2003, przy ulicy Szpitalnej 8 w Toruniu, w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Inauguracja odbyła się pod przewodnictwem Alicji Usowicz – pedagoga, instruktorki WOAK w Toruniu, animatorki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza oraz Łucji Ganasińskiej, występującej z ramienia Zarządu Regionu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, współpracującego i wspomagającego inicjatywę CAS PKPS WOAK. Wśród gości uczestniczących w spotkaniu rozpoczynającym działalność Centrum, znalazły się między innymi przedstawicielki innych funkcjonujących już klubów o podobnym profilu – Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora z Golubia – Dobrzynia.

Spotkanie zarejestrowała również Toruńska Telewizja Kablowa. Już w samym dniu inauguracji zainteresowanie ludzi starszych z Torunia uczestniczeniem w zajęciach Centrum było duże. Okazało się,, że wśród Seniorów w naszym województwie, nie brak jest osób pragnących świadomie, aktywnie i twórczo spożytkować czas uznany powszechnie za czas „zasłużonego odpoczynku”. Wbrew panującym stereotypom, chcą oni realizować swoje pasje, zdobywać nową wiedzę i doświadczenia, służyć pomocą innym oraz przekształcać najbliższe otoczenie. Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest realizowany w ramach działalności Centrum projekt autorstwa Alicji Usowicz AKTYWNOŚĆ KULTURALNA I SPOŁECZNA SZANSĄ STARSZEGO WIEKU, dzięki któremu urzeczywistniana jest w praktyce idea „dodawania życia do lat”. Uczestnictwo w różnych formach aktywności kulturalnej i społecznej ludzi w wieku emerytalnym stanowi tutaj antidotum na społeczne wykluczenie tej grupy. Podczas styczniowego spotkania starano się ujednolicić wizję Centrum, podjęto rozmowy o zamierzeniach na przyszłość i wysłuchano propozycji utworzenia kół zainteresowań. Już pierwszego dnia założono powstanie koła krajoznawczo – turystycznego, taneczno – ruchowego oraz rękodzieła artystycznego. Inauguracja zaowocowała trwającą do dnia dzisiejszego działalnością CAS PKPS WOAK, która nieustannie rozwija się przez wzbogacanie oferty, podejmowanie nowych inicjatyw i form aktywności. Na chwilę obecną do CAS PKPS WOAK należy ponad 60 – osobowa grupa Seniorów.

Chcąc skontaktować się z Centrum Aktywizacji Seniorów PKPS WOAK w Toruniu,
napisz na nas:

castorun@wp.pl

 

Zobacz nas na facebook-u  


Ostatnio dodane:
Propozycje dla seniorów na czas pandemii koronawirusa.


Bal Karnawałowy
12 lutego 2018r.
fot. Edyta Zarębska.


 

JUBILEUSZ 15 – LECIA
CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW
2018

15 Lat CAS

W dniu 14 stycznia 2018 r. w Klubie Kameleon odbyła się uroczystość uświetniająca obchody 15-lecia istnienia
Centrum Aktywizacji Seniorów przy WOAK Toruń.

fot. Agnieszka Zakrzewska

 

fot. Stanisław Jasiński

 

Film podsumowujący działalność klubu
autor Karolina Fordońska

 

Idea CAS

Ideą Centrum Aktywizacji Seniorów PKPS – WOAK jest humanistyczne, całościowe spojrzenie na osobę starszą w wieku emerytalnym.

Działalność Centrum ma na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych i zwiększanie kontaktów społecznych Seniorów, jak również wyposażanie ich w odpowiednią wiedzę i kształtowanie umiejętności przydatnych w działaniach poprawiających jakość życia ich samych i nie tylko.

Zdobyta wiedza i umiejętności mogą bowiem służyć kreowaniu aktywności osób w jesieni życia na rzecz innych osób oczekujących pomocy, jak również na rzecz przekształcania swojego najbliższego otoczenia.

Konsekwencją wyżej wymienionych działań jest poprawa samopoczucia i podwyższenie poziomu samooceny Seniorów oraz reintegracja społeczna, dzięki której możliwe staje się właściwe funkcjonowanie adresatów w różnych kręgach społecznych.

Równie ważnym założeniem CAS jest przeciwdziałanie samotności osób w wieku emerytalnym, umożliwienie im nawiązania kontaktów towarzyskich i uczestniczenia w różnych formach życia zbiorowego.

Powyższe założenia są w Centrum realizowane w praktyce, a ich efekty widoczne poniżej:

… z wizytą w toruńskim hospicjum …

… STARA BAŚŃ – LITERATURA HISTORYCZNA NA EKRANIE;
wystawa w toruńskim Domu Eskenów …

… ROZWÓJ PIECÓW GRZEWCZYCH NA PRZESTRZENI DZIEJÓW; wystawa w toruńskim Muzeum Okręgowym…

 

Organizacja i oferta

Zajęcia w Centrum Aktywizacji Seniorów odbywają się regularnie 2 razy w tygodniu i trwają 2 godziny. Dodatkowo Seniorzy spotykają się w celu odbycia zaplanowanych wcześniej wyjść, wyjazdów na wycieczki czy uczestniczenia w imprezach okolicznościowych. Jeden dzień poświęcony jest na znajdujące się w ofercie zajęcia muzyczne i taneczno – ruchowe, na których uczestnicy poznają tańce integracyjne w grupie i na siedząco oraz uczestniczą w grach i zabawach podnoszących ich ogólną sprawność fizyczną. Śpiewanie dla przyjemności odbywa się pod kierunkiem Marka Grabskiego – instruktora WOAK w Toruniu. Zajęcia te, dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych ludzi w wieku emerytalnym, dostarczają nie tylko radości i satysfakcji, ale także ćwiczą i usprawniają wiele zdolności poznawczych, takich jak pamięć, koordynacja ruchowa czy koncentracja uwagi.

Kolejny dzień dostarcza Seniorom okazji do aktywności integracyjno – towarzyskiej, rozwijania własnych zainteresowań i pasji oraz działalności edukacyjnej i kulturalnej, w ramach której odbywają się zajęcia prowadzone przez toruńskie muzea, wykwalifikowaną kadrę oraz przygotowanych wolontariuszy. W ofercie CAS znaleźć można między innymi: wyjścia do teatru, muzeów i na koncerty, spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi, kurs podstaw obsługi komputera, naukę języka angielskiego, cykl poświęcony edukacji kulturalnej, dotyczący naszego regionu, kraju i świata oraz zajęcia traktujące o zdrowiu i higienie życia.

Przy Centrum działa także sekcja literacko – teatralna, prowadzona przez jedną z uczestniczek, Romualdę Piotrowską – emerytowanego pedagoga.

Seniorzy wspólnie obchodzą swoje imieniny, a także podejmują liczne inicjatywy na rzecz innych mieszkańców naszego regionu.Zainteresowani uczestnicy biorą cyklicznie udział w warsztatach poświęconych problematyce animacji grup wielopokoleniowych, przygotowując się tym samym do samodzielnego prowadzenia zajęć.Zaplecze instytucjonalne CAS stanowi Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, dysponujący nie tylko odpowiednio dobraną ofertą merytoryczną, ale także wykwalifikowaną kadrą instruktorów różnej specjalności i doświadczeniem w dziedzinie animacji kulturalnej oraz bazą lokalową. To wszystko umożliwia wielokierunkowe działania aktywizujące, pozwalające na wspieranie rozwoju ludzi w podeszłym wieku.

 

Działalność

Centrum Aktywizacji Seniorów tworzą dwie grupy uczestników. Każda z grup Seniorów posiada swój samodzielny Samorząd:

 

GRUPA I

GRUPA II

Przewodnicząca

DANUTA PUSZAKOWSKA

LUCYNA
NOWAK

Zastępca

TERESA
ROGIEWICZ

RYSZARD TARCZYKOWSKI

Sekretarz

BARBARA KUNA

MARIA POLITOWSKA

Wybrani członkowie CAS są dodatkowo odpowiedzialni za poszczególne sekcje i obszary działalności (zadania gospodarcze, kulturalno – oświatowe, organizacyjne, integracyjno – socjalne, kulturalne etc.).

Kronikę CAS PKPS WOAK prowadzi Barbara Błażejewska i Danuta Szelatyńska.

Centrum realizuje „cykl edukacji muzealnej”, w ramach którego Uczestnicy korzystają z oferty Muzeum Okręgowego w Toruniu, Dworu Artusa oraz innych placówek. Nieustannie podejmowane są także liczne inicjatywy na rzecz innych mieszkańców regionu, dzieci i młodzieży. Do powyższych form aktywności zaliczyć możemy do tej pory między innymi:

 • ZWIEDZANIE MUZEUM TONY HALIKA I ELŻBIETY DZIKOWSKIEJ W TORUNIU
 • CZYTANIE BAJEK DZIECIOM Z PRZEDSZKOLA W RAMACH AKCJI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
 • UDZIAŁ W FESTYNIE INTEGRACYJNYM Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • CYKL TRZECH WARSZTATÓW DODAĆ ŻYCIA DO LAT POŚWIĘCONYCH METODOM PRACY Z LUDŹMI STARSZYMI I W GRUPACH WIELOPOKOLENIOWYCH
 • UDZIAŁ W KONCERCIE  MISTRZOWIE KONCERTOWYCH ESTRAD W TORUŃSKIM DWORZE ARTUSA
 • KONFERENCJA JESIEŃ IDZIE POŚWIĘCONA PROBLEMATYCE AKTYWIZACJI LUDZI STARYCH W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W TORUNIU
 • ZWIEDZANIE MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU POPRZEZ WYKONYWANIE OKREŚLONYCH ZADAŃ – WYCIECZKA POD HASŁEM MUZEALNI TROPICIELE
 • UDZIAŁ W WYSTAWIE ZORGANIZOWANEJ PRZEZ MUZEUM OKRĘGOWE ORAZ BIBLIOTEKĘ PEDAGOGICZNĄ W TORUŃSKIM DOMU ESKENÓW ŚWIADECTWA SZKOLNE JAKICH NIE ZNAMY, GDZIE PREZENTOWANO DOKUMENTY SZKOLNE Z CZASÓW
  OKUPACJI 1939 – 1945
 • ZWIEDZANIE WYSTAWY SZOPEK KRAKOWSKICH W RATUSZU STAROMIEJSKIM W TORUNIU

 

Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów

Ponad trzyletnia działalność CAS zaowocowała decyzją grupy uczestników o założeniu i zalegalizowaniu Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów, które prowadzi swoją działalność od dnia 29 sierpnia 2005 roku.

Aktualny Zarząd Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów

Dnia 30 stycznia 2015 roku odbyło się Walne, Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów.

W wyniku jawnego głosowania został powołany nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Bożena Andrzejewska – Prezes Stowarzyszenia
Barbara Kuna – Wice-prezes Stowarzyszenia
Stanisława Sieńska – Sekretarz Stowarzyszenia

Do Komisji Rewizyjnej powołano:
Danuta Puszakowska – Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dąbkowska – członek Komisji
Krystyna Kowalczyk – członek Komisji

Wszyscy zostali wybrani jednogłośnie.


Statutowe cele Stowarzyszenia to
:

 • organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój kulturalny i społeczny człowieka w ciągu całego życia, a w szczególności promowanie i rozwijanie metod sprzyjających aktywizacji i twórczemu rozwojowi w starszym wieku

 • kształtowanie i propagowanie zachowań prozdrowotnych w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie różnorakich form i metod pracy poprawiających sprawność fizyczną i psychiczną, promowanie zdrowego stylu życia – adresowanych do jednostek, grup różnego wieku, zainteresowań i zadań

 • organizowanie wszelkich form poprawiających funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie – spotkań integracyjnych wielopokoleniowych, rekreacji, wypoczynku, działalności kulturalnej etc.

 • prowadzenie edukacji nastawionej na doświadczanie i uczestniczenie, w szczególności w zakresie aktywacji kulturalnej i społecznej, animacji społecznej oraz profilaktyki zdrowotnej

 • organizowanie warsztatów, kursów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele

 • organizowanie i prowadzenie klubów seniora, centrów aktywizacji społecznej, zespołów zainteresowań artystycznych, edukacyjnych, miłośniczych

 • współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami kultury, oświaty, pomocy społecznej, klubami seniora, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – w kraju i za granicą

 • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej, badawczej popularyzowanie i organizowanie wielopokoleniowego wolontariatu 


Spotkania edukacyjne 2012/2013

W dniu 5 maja 2013 roku w Muzeum Okręgowym w Toruniu zakończyliśmy cykl spotkań edukacyjnych zaplanowanych na sezon 2012/13, prowadzonych przez  Panią mgr Magdalenę Gessek seniorów z Centrum Aktywizacji Seniorów działającego w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Zgodę na ich prowadzenie wyraził Pan Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu dr Marek Rubnikowicz,  przychylając się do prośby prezesa Zarządu Stowarzyszenia, za co my seniorzy uczestnicy tych spotkań serdecznie Mu dziękujemy.

Podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie Pani mgr Magdalenie Gessek złożył prezes Zarządu Jan Szelatyński, a symboliczny kwiatek i upominek wręczyły kol. Okonek Kazimiera z grupy I i kol. Łucja Błaszczyk z grupy II.

Koszty spotkania  poniósł  Zarząd Stowarzyszenia.

 

Z żałobnej karty.

W latach 2008 – 2013 zmarli nasi koledzy, seniorzy.

 1/ Stanisław Lipiński

 2/ Jerzy Olszański

 3/ Roman Rogiewicz

 4/ Marianna Kapuścińska

 5/ Feliks Wronkowski

 6/ Aniela Bryłowska

 7/ Zofia Serocka

 8/ Krystyna Niedlich

 9/ Barbara Wiśniewska

10/Krystyna Borkowska

Cześć Ich Pamięci! Niech spoczywają w spokoju wiecznym.

 

Dotacja na zorganizowanie imprezy wigilijnej rozpatrzona pozytywnie

Zarząd Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów został poinformowany przez Urząd Miasta Torunia pismem z dnia 13 czerwca 2013 roku, że decyzją Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych, nasz wniosek o dotację na zorganizowanie imprezy wigilijnej został załatwiony pozytywnie.
Na realizację naszego wniosku przyznano kwotę  900 zł. Zarząd Stowarzyszenia w imieniu wszystkich seniorów z Centrum Aktywizacji dziękuje władzom Miasta Torunia a w szczególności Pani mgr Małgorzacie Hoffman za pozytywne załatwienie naszego wniosku.   

Załączniki

Sprawozdanie – styczeń 2013                            

 

Twórczość Seniorów

JESIEŃ

Jesień kropelka
Smutku !
Odrobina deszczu,
Liść Spadający,
Na serce,
Ziemi uśpionej!
Tęsknota za słońcem,
Kwieciem pachnącym,
Za miłością.
Jesień bogata –
Owocami ziemi.
Matka karmiąca,
Swoje dzieci!

R. Piotrowska

JESIEŃ ŻYCIA

Przeminęła wiosna
beztroskiej młodości
i lato gorące
dojrzałej miłości.

Na niebie słońce
świeci już leniwiej,
w powietrzu
babie lato płynie.

To przyszła jesień
bogata, dostojna
spójrzcie dookoła,
jaka ona hojna.

Drzewa w sadzie
dojrzałym owocem obrzuciła,
ogrody i zieleńce
w kwiaty przystroiła.

A tam przy płocie
słoneczniki dojrzewają,
jakie one są piękne!
Do Was się uśmiechają.

O jesieni życia, hojna w swej szczodrości
obdaruj tu wszystkich
zdrowiem, szczęściem i dostatkiem
do późnej starości.

Niechaj dokoła wszyscy się radują
i niechaj zawsze w swoich sercach
piękno życia czują!

K. Szczygieł

PRZEMIJANIE

Dookoła poszarzało, posmutniało
I słońce już pobladło,
Za chmury się schowało
I niebo deszczem zapłakało.

Już ptaki pod niebem
Wesoło nie latają
Na drzewach nie siadają,
I nam nie śpiewają.

Na drzewach wysokich
Liście zielone już nie powiewają.
Stoją teraz smutne, poczerniałe,
Pożółkłe liście  z siebie  zrzucają.

A liście lekko powoli
Na ziemie spadają
I szeleszcząc cichutko
Do ziemi się przytulają.

Lecz my się nie smućmy
Bo wszystko przemija
Odeszła jesień, przyszła do nas zima.

Mroźnym wiatrem ziemie owiała
Puszystym śniegiem, ziemie posypała.
Srebrzystym szronem drzewa przystroiła
I białym dywanem ziemie obtuliła.

I zrobiło się jaśniej i jakby radośniej
Bo słońce zza chmury wyjrzało
O wiośnie nam przypomniało.

I słońce na niebie jasno zaświeciło
Gorącym blaskiem ziemię ogrzało
I wszystko znów ożyło,
Dookoła zazieleniało.

I jest tak pięknie ciepło i radośnie,
Bo ptaki do nas powróciły
Śpiewając o wiośnie.

A nam jakby lat ubyło
Czujemy się zdrowsi i młodsi
I się cieszymy że tą naszą piękną ziemię
Podziwiać możemy

A kiedy słońce już zajdzie i
Ciemno robi się wokół,
Na niebie gwiazdy do nas mrugają
I ostrzegają, nie błądźcie o zmroku.

Zaś kiedy ranek już świata
I serce ze snu się budzi
Z miłością wzrok ku niebu wznosimy
I się modlimy i dziękujemy
Jesteśmy szczęśliwi bo przecież żyjemy.

Kochajmy życie !
Bo szybko przemija,
A świat jest taki piękny,
A serce w piersi tak radośnie śpiewa.

Lecz w życiu już tak bywa
Że wszystko co piękne
Szybko się kończy i naszego życia
Też nie omija.

I przyjdzie kiedyś na nas ten czas
Kiedy już zmęczeni do ziemi się pochylimy,
I jak te jesienne pożółkłe liście
Z ufnością i pokorą do ziemi się przytulimy.

K. Szczygieł

SENIORZY

Idą parami do klubu
Parami lub solo
Choć ich nogi bolą!
Panowie i Panie,
Idą na spotkanie
Choć nogi bolące
To serca gorące!
Dusze chcą do raju.
Trochę pośpiewają
Strzelą sobie kawkę
Ciasteczkiem zagryzą
Zakołyszą pieśnią,
Jak słoneczną bryzą.
Do domu wracają
To już w duszy śpiewają,
Bo się znów spotkają.

R. Piotrowska

ŻYCZENIA

Dzisiaj wszyscy się cieszymy
Wasze imieniny
Wspólnie z wami świętujemy.
A że wszyscy was kochamy
Piękny wierszyk dla was mamy.

Przeminęła młodość
A z nią też uroda
Niech więc w waszych sercach żyje
Piękna wiosna młoda.

Niech gra wam i śpiewa
Do was się przymila.
Radość życia i piękno
Wokół was rozsiewa.

Żyjcie więc długo,
A szczęście i zdrowie
Niech wam zawsze sprzyja.
O tym, że życie jest piękne
Niech wam przypomina.
Więc wszyscy dziś życzymy
żeby „Jesień Życia” była dla was miła,
Długa i pogodna ,
Zawsze piękna i szczęśliwa.

K. Szczygieł

 

 

FOTORELACJE

 

SPOTKANIE WIELKANOCNE
12 kwietnia 2017 r.

fot. archiwum

 

 

SPOTKANIE W DNIU KOBIET
8 marca 2017 r.

fot. archiwum

 

SPOTKANIA
E-MOTYWACJA 2015

Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów bierze udział w akcji organizowanej przez Fundację Orange – akcja: e-motywacja.
Akcja trwa od 17 września do 3 grudnia 2015 r.
Celem projektu jest  aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju- osobistym i społecznym. Uczestnicy akcji: e-motywacji zostają zaproszeni do udziału w przygodzie z odkrywaniem…siebie! Spotkania dodają odwagi i uzupełniają zapasy energii przydatne do życia aktywnego i spełnionego.
Za pośrednictwem Internetu łączą się z placówkami zgłoszonymi do projektu i goszczącymi w nich seniorami. Sześć spotkań przy „kawie” i w inspirującej atmosferze – dwa razy w miesiącu zaczynając od połowy września. Osoby zebrane w bibliotekach i innych ośrodkach biorących udział w projekcie wspólnie oglądają transmitowane spotkania online, mają możliwość zadania pytań gościom transmisji i wymienią się między sobą własnymi pomysłami na aktywność w sile wieku.
Spotkania:
1. 17 września – gość Hanna Sienkiewicz – Jak być liderem
2. 8 października – gość Emilia Krakowska – Razem możemy więcej
3. 22 października – gość Krystyna Kofta – Małymi krokami do wielkich sukcesów
4. 5 listopada – gość Helena Norowicz – Radości codzienności
5. 19 listopada – gość Ewa Nowicka-Rusek – Ograniczyć ograniczenia
6. 3 grudnia – gość Zofia Czerwińska – Nie nudzę się sobą

fot. archiwum

 

JUBILEUSZ 10 – LECIA
CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW
2013

 

 

UROCZYSTOŚĆ OPŁATKOWA W KLUBIE SENIORA
19 grudnia 2008 r.

W dniu 19 grudnia 2008 r. Seniorzy Klubu „Ostoja” i grupy środowej CAS przy WOAK w Toruniu, Szpitalna 8 zebrali się w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubin „ na uroczystości Wigilijnej Świąt Bożego Narodzenia. W przytulnej sali świątecznie przystrojonej, na stołach zasłanych białymi obrusami, ustawiono piękne dekoracje i apetycznie przyrządzone przez seniorki potrawy wigilijne, także pierniki i ciasta, soki, owoce i wigilijny atrybut – bielutkie opłatki. Seniorzy pełni powagi zajęli miejsca przy stołach, a cicha melodia kolędy wprowadziła nas w świąteczny nastrój. Senior Klubu i jednocześnie Vice prezes SAS Jan Szelatyński powitał zebranych i zaproszonych gości, szczególnie naszą Szefową i założycielkę Klubu panią Alicję oraz gościa w osobie pani Weroniki, byłej wolontariuszki, która wprowadzała nas w arkana nauki języka angielskiego . W swoim wystąpieniu wspomniał swoje młode lata, czekanie na pierwszą gwiazdkę w rodzinnym domu, o strojeniu choinki w dniu wigilijnym, o wzruszeniach przeżywanych, o upominkach i zwyczajach związanych ze Świętami Narodzenia Pana, nie tylko w naszym kraju w różnych latach, ale także na świecie. Prezeska Klubu SAS Terenia Wankiewicz zaprosiła zebranych do obejrzenia tradycyjnych „ Jasełek” przygotowanych przez naszych Seniorów . . Aktorów nagrodzono hucznymi oklaskami. Nastąpił czas składania życzeń i dzielenia się opłatkiem. Następnie zasiedliśmy do uczty przygotowanej pod kierunkiem naszej kochanej Danki Puszakowskiej. Do tego efektu przyczyniło się wiele Seniorów. W trakcie ucztowania Helenka Zmorzyńska recytowała piękny wiersz, zaśpiewaliśmy także wiele kolęd. . Na zakończenie nasza Szefowa Pani mgr Alicja Usowicz podziękowała za pięknie przygotowaną uroczystość.

Seniorka Krystyna Niedlich

 

GWIAZDKA DLA DZIECI W KLUBIE RUBIN
18 grudnia 2008r.

W dniu 18 grudnia 2008 roku Seniorzy z Klubu „Ostoja” i grupy środowej SAS działającej przy WOAK w Toruniu, Szpitalna 8 zorganizowali w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej „ Rubin” uroczystość gwiazdkową dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6 i dla przedszkolaków z klubu „Rubin w Toruniu. W dużej sali Klubu „Rubin” o godzinie 11.00, przy dźwiękach pięknej muzyki, zasiadły dzieci z klas początkowych i przedszkolaczki z miejscowego klubu , dla których my seniorzy przygotowaliśmy niespodzianki w postaci gier i zabaw, a także „Jasełka”, śpiewanie kolęd oraz napoje, słodycze i paczki świąteczne. Zebrane dzieci i panie wychowawczynie przywitała Szefowa i założycielka naszego Klubu Pani mgr Alicja Usowicz oraz Prezeska SAS Seniorka Teresa Wankiewicz. Po powitaniu rozpoczęła się zabawa; najpierw zagadki i odpowiedzi dzieci; potem w krąg zabaw ruchowych włączyły się Seniorki – Basia Błażejewska, Kazia Okonek i dwa białe, skrzydlate anioły – Seniorki Maria Politowska i Lucyna Nowak. Przy długim stole pod lustrami usadowiły się Seniorki , które wycinały wg sporządzonych przez naszą najzręczniejszą Seniorkę Kazię Okonek- szablonów, z kolorowych bibułek czerwone serduszka, pawie oczka , choineczki i serpentyny, które odpowiednio sklejone z nitkami zawieszałyśmy dzieciom na paluszkach. Dzieci były zachwycone tymi ozdobami. Gry i zabawy trwały nadal , zaś Seniorzy biorący udział w Jasełkach pośpiesznie przebierali się w szaty biblijne, aby dzieciom przedstawić historię Bożych Narodzin w stajence Betlejemskiej. . Po skończonej zabawie, w której brały wszystkie dzieci , Seniorzy – aktorzy wkroczyli na salę i rozpoczęły się „Jasełka” . Dzieci zaśpiewały Seniorom piękną pieśń: „ Leć kolędo w świat…”.W rolę Świętego Mikołaja wcieliła się prezeska SAS – Seniorka Teresa Wankiewicz, która w czerwonej czapie, z białą brodą i wąsami, w czerwonym płaszczu wręczała dzieciom świąteczne, bogate paczki w towarzystwie dwóch aniołów Seniorek Lucyny i Marii. Należy dodać, że imprezę, słodycze i inne koszty sfinansował Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej miasta Torunia. Należy także podkreślić, że całość imprezy została uwieczniona aparatem fotograficznym, przez piękną dziewczynę ( siostrzenicę prezeski SAS ) zupełnie bezinteresownie.

Seniorka Krystyna Niedlich

 

WYPRAWA DO MUZEUM PODRÓŻNIKÓW
IM. TONY`EGO HALIKA
8 lutego 2008 r.

W dniu 8 lutego 2008 r . obie grupy CAS przy WOAK w Toruniu, wybrały się na  wystawę do Muzeum Podróżnika przy ul. Franciszkańskiej.

Tematem nowej wystawy są tereny związane z życiem i pracą Toniego Halika czyli Ameryka Południowa, a ściślej Ekwador (nazwa w języku tubylców to równik).

Ekwador zamieszkały jest przez mieszankę 27 grup etnicznych, z przewagą plemion indiańskich , żyjących w środkowych górach Kordylierów, wysp Galapagos, w głębokich dżunglach wzdłuż Amazonki – w wielkim imperium dawnych Inków.

Na wystawie wyeksponowano portrety tubylców, ich życie, obyczaje i rękodzieło.
Eksponaty uzupełnia film biograficzny o Tonym Haliku , urodzonym w Toruniu wielkim podróżniku, operatorze filmowym, autorze  programów telewizyjnych, m.in. „Pieprz i wanilia”- dokumentach  wieloletnich podróży odbywanych w towarzystwie żony i partnerki Elżbiety Dzikowskiej. Ona to właśnie udostępniła w ekspozycjach muzealnych i w licznych publikacjach  życie i twórczość swego męża, którego twórczość wpisano do światowego dziedzictwa kulturowego.

Poprzez jego kamerę, oczarowani oglądaliśmy świat  mało znany, egzotyczny, przepiękny i bardzo ciekawy.

Wystawa była przepiękna, a przewodniczka w wyczerpujący sposób przybliżyła nam roślinność ( Park Narodowy w Galapagos ), zwyczaje, sploty kolorowych tkanin i haftów, rzeźby zwierząt, a także niezwykłe kolory licznych korali i ozdób.

Seniorka Krystyna Niedlich
 

JUBILEUSZ 5 – LECIA
CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW
2008

Plakat