W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

Warsztaty   Warsztaty Sztuka pisania wniosków, 8 listopada Dotacje na kulturę Jak skutecznie aplikować o dotacje unijne, rządowe lub samorządowe? Jakie projekty można realizować z poszczególnych programów? Jak odnaleźć partnerów, jeśli regulamin programu zakłada wymóg współpracy międzyinstytucjonalnej? – odpowiedzi na te pytania, a także wszystkie inne dotyczące pozyskiwania środków na realizację działań kulturalnych i artystycznych … Czytaj dalej W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

Warsztaty

 

Warsztaty Sztuka pisania wniosków,
8 listopada

Dotacje na kulturę

Jak skutecznie aplikować o dotacje unijne, rządowe lub samorządowe? Jakie projekty można realizować z poszczególnych programów? Jak odnaleźć partnerów, jeśli regulamin programu zakłada wymóg współpracy międzyinstytucjonalnej? – odpowiedzi na te pytania, a także wszystkie inne dotyczące pozyskiwania środków na realizację działań kulturalnych i artystycznych poznają uczestnicy warsztatów Sztuka pisania wniosków. Warsztaty odbędą się w piątek 8 listopada 2019 r. Zajęcia poprowadzi Michał Pawlęga, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz certyfikowany trener prowadzący szkolenia z zakresu przygotowania i realizacji projektów – nie tylko kulturalnych – z funduszy zewnętrznych.

Adresatami szkolenia są przede wszystkim animatorzy i menedżerowie kultury, ale również aktywiści lokalni, społecznicy i wszystkie osoby realizujące projekty z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Program warsztatów obejmuje m.in. prezentację różnych programów dotacyjnych, w tym funduszy Unii Europejskiej, sposoby aplikowania do poszczególnych programów, zasady wypełniania wniosków oraz metody ich oceny, ostatecznie ewaluację projektów.

Zajęcia poprowadzi Michał Pawlęga – ekspert oceny wniosków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego. Członek Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz konsultacjach na rzecz instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Informacje dot. zgłoszeń na www.woak.torun.pl

 

Warsztaty Teatr – Muzyka – Ruch,
8-10 listopada

Przedstawienie teatralne krok po kroku

Instruktorzy i opiekunowie amatorskich zespołów teatralnych, reżyserzy i aktorzy teatru amatorskiego, także twórcy offowi zainteresowani zjawiskami z pogranicza performansu i tańca, są adresatami warsztatów Teatr – Muzyka – Ruch, które odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kulturalnej w Toruniu w dniach 8-10 listopada 2019 r.

Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy prześledzą najważniejsze etapy tworzenia przedstawienia teatralnego: od wyboru repertuaru, poprzez opracowanie scenariusza, pracę z aktorem, rolę ruchu i gestu w spektaklu, siłę i wyrazistość słowa, wykorzystanie przestrzeni scenicznej oraz rolę muzyki i dźwięku w widowisku teatralnym.

Program warsztatów obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu reżyserii: przestrzeń teatralną (słabe i mocne punkty sceny), relacje aktorów i wzajemne oddziaływanie na siebie – i przez to – na widza. Warsztat stricte reżyserski uzupełniony będzie o podstawy kompozycji ruchu scenicznego: pojęcie cielesności, odkrywanie potencjalnych możliwości ruchowych i ekspresyjnych ciała, wykorzystania ruchu świadomego i nieświadomego w pracy twórczej oraz o rolę dźwięku w przedstawieniu teatralnym (w tym również muzykę ciała i wykorzystanie dźwięku naturalnego w widowisku).

W tematykę warsztatów uczestnicy zostaną wprowadzeni przez Magdalenę Jasińską – teatrologa i pedagoga teatru. Zajęcia praktyczne poprowadzą: muzyk i kompozytor Erwin Regosz (muzyka) oraz aktor, mim i performer Krystian Wieczyński (teatr).

Informacje dot. zgłoszeń na www.woak.torun.pl.

 

Warsztaty Organizacja imprez dla małej i dużej grupy,
15-17 listopada

Dla grup małych i dużych

Animatorzy kultury, pedagodzy oraz animatorzy społeczni, którzy na co dzień organizują różnorodne imprezy dla małych i dużych grup mogą wziąć udział w warsztatach z pedagogiki zabawy, które w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu poprowadzi Alicja Usowicz. Zajęcia odbędą się w dniach 15-17 listopada 2019 r.

Jak mówi prowadząca …zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, dzięki czemu pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem prezentowanych metod.

Program trzydniowego spotkania obejmuje zabawy ułatwiające wejście w grupę, metody integrowania grupy, oparte na ruchu i tańcu zabawy rozluźniające. Alicja Usowicz podzieli się również pomysłami na aktywne i twórcze działania z grupami różnej wielkości i grupami wielopokoleniowymi. Omówione też będą sprawdzone metody animacji, m.in. impreza fabularyzowana, impreza „na hasło”, wykorzystanie stoisk animacyjnych czy proste działania plastyczne. Jednak, jak podkreśla Alicja Usowicz, …główny nacisk położony będzie na dostarczenie uczestnikom wiedzy i kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania i realizowania różnorodnych imprez dla grup dużych i małych.

Prowadząca warsztaty jest animatorką kultury, animatorką społeczną, pedagogiem kulturalno-oświatowym i pedagogiem zabawy. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu. Alicja Usowicz założyła i od blisko szesnastu lat animuje Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK, prowadzi również dziecięco-młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Podczas warsztatów propaguje aktywizujące metody pracy z grupą: pedagogikę zabawy, dramę, cyrk dziecięcy i wiele innych form animacji grup w różnym wieku i wielopokoleniowych.

Cena 100 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 8 listopada. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warsztaty Jak pracować z młodym recytatorem? (cz. 1),
23 listopada

Wydobyć piękno polszczyzny

Towarzystwo Kultury Teatralnej od ponad sześćdziesięciu lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, podobne imprezy – okolicznościowe, dedykowane konkretnej postaci lub skupiające się na jednym temacie bądź wątku organizują liczne instytucje kultury i placówki oświatowe. Wszystkie te przedsięwzięcia stawiają sobie ze cel popularyzację recytacji jako formy obcowania z literaturą i kierują uwagę na piękno polszczyzny jako narzędzia wyrażania myśli i uczuć.

Nauczyciele i instruktorzy przygotowujący dzieci i młodzież do konkursów recytatorskich, prowadzący albo planujący założyć grupę teatralną, instruktorzy i opiekunowie dziecięcych lub młodzieżowych grup teatralnych są adresatami warsztatów Jak pracować z młodym recytatorem?, które Anna Chudek poprowadzi 23 listopada (I część) oraz 18 stycznia 2020 roku (II część) w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.

Uczestnicy będą mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z zakresu sztuki interpretacji, ale również poznają nowe metody i narzędzia pracy z młodym recytatorem. W programie m.in.: dobór repertuaru, analiza tekstu literackiego (poezji i prozy), analiza tekstu ze względu na znaki interpunkcyjne, które często wyznaczają kierunek interpretacji i których respektowanie tworzy poprawną strukturę i wymowę tekstu, zagadnienia interpretacji tekstu, wymowa rozumiana jako uświadomienie sobie znaczenia artykulacji w wypowiadanym tekście, praca nad świadomością ciała na scenie w interpretacji i jego znaczeniem.

Warsztaty poprowadzi Anna Katarzyna Chudek – aktorka Teatru Baj Pomorski, instruktorka teatralna oraz logopedka (ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), jurorka wielu przeglądów recytatorskich. Absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku. Realizuje się w repertuarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest twórczynią wielu kreacji teatralnych, autorką scenariuszy i spektakli.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o przygotowanie przed pierwszym spotkaniem dwóch tekstów (poezja i proza). Będą one materiałem roboczym podczas zajęć.

Warsztaty są bezpłatne – obowiązują zgłoszenia przyjmowane do 15 listopada. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warsztaty recytatorskie dla uczestników OKR (cz. 1),
23 listopada

Recytować jeszcze lepiej

Towarzystwo Kultury Teatralnej od ponad sześćdziesięciu lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, podobne imprezy – okolicznościowe, dedykowane konkretnej postaci lub skupiające się na jednym temacie bądź wątku organizują liczne instytucje kultury i placówki oświatowe. Wszystkie te przedsięwzięcia stawiają sobie ze cel popularyzację recytacji jako formy obcowania z literaturą i kierują uwagę na piękno polszczyzny jako narzędzia wyrażania myśli i uczuć.

Młodzież i osoby dorosłe przygotowujące się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim lub podobnych przedsięwzięciach, aktorzy amatorskich zespołów teatralnych oraz wszystkie osoby pragnące zdobyć umiejętność świadomego wydobywania piękna polskiej mowy  są adresatami Warsztatów recytatorskich dla uczestników OKR, które Tomasz Mycan poprowadzi 23 listopada (I część) oraz 18 stycznia 2020 roku (II część) w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.

Warsztaty mają formę praktycznych ćwiczeń opartych  na wybranych przez każdego uczestnika dwóch tekstach: prozatorskim i poetyckim. Uczestnicy dowiedzą się m.in.  jak świadomie posługiwać się własnym ciałem i głosem, jak wyrażać podstawowe emocje i jak dobierać repertuar. W programie warsztatów są również zagadnienia analizy tekstu pod względem indywidualnej ekspresji, zwrócenie uwagi na rolę wyobraźni w interpretacji tekstu, poszukiwanie różnych ścieżek interpretacyjnych tekstu, budowanie kontaktu z widzem i skupianie na sobie jego uwagi.

Warsztaty poprowadzi Tomasz Mycan – aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. W roku 2002 ukończył Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego filia we Wrocławiu) i rozpoczął pracę w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. W trakcie studiów współpracował z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Na dużym ekranie debiutował rolą Szprychy w filmie sensacyjnym Bez litości (2002), na małym – w serialu Sfora (2002). W Toruniu znany jest także z pozateatralnej działalności. Uczestniczył w cyklicznych spotkaniach z poezją i próbach czytanych, podczas których prezentowana jest współczesna dramaturgia.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o przygotowanie przed pierwszym spotkaniem dwóch tekstów (poezja i proza). Będą one materiałem roboczym podczas zajęć.

Warsztaty są bezpłatne – obowiązują zgłoszenia przyjmowane do 15 listopada. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kolejne warsztaty i szkolenia:

 

7-8 grudnia 2019 r. – warsztaty Jak twórczo i z pomysłem animować grupy seniorów, zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena 100 zł, termin zgłoszeń: 29 listopada

 

7-8 grudnia 2019 r. – warsztaty Muzykoterapia, zajęcia prowadzą: dr Lucyna Matuszak i Erwin Regosz, cena 120 zł, termin zgłoszeń: 29 listopada

 

Zajęcia edukacyjne

 

9 listopada, godz. 9.00 – Teatralny rozruch. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 7-10 lat

Teatralny rozruch

Spotkania Teatralny rozruch to zaproszenie do krainy teatru, wyobraźni i zabawy. Zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat na cykl zajęć, których uczestnicy poznają różne formy teatru – zachęca prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. Teatralny rozruch to wspólna parateatralna zabawa ruchowa, która rozwija kreatywność młodych ludzi. To także czas spędzony aktywnie na eksperymentowaniu z wyobraźnią i działaniach twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych.

W programie spotkania jak zawsze znajdą się m.in. gry i zabawy ruchowe, parateatralne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność, praca w grupie, zadania na uważność, improwizacja, działania z przedmiotem. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.

Cykl Teatralny rozruch jest autorskim przedsięwzięciem Agnieszki Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury i instruktorki teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związana była z Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i projektach edukacyjno-artystycznych. Jest też autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

9 listopada, godz. 11.00 (I grupa) i 12.15 (II grupa) – Poranne figle, psoty i żarty. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 4-6 lat z opiekunami

Poranne figle, psoty i żarty

Poranne figle, psoty i żarty to cykl comiesięcznych zajęć parateatralnych, które odbywają się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Adresatami spotkań są dzieci w wieku 4-6 lat, które chciałyby odkrywać teatralne i okołoteatralne światy oraz ich opiekunowie.

Dzieci uczestniczą we wspólnej parateatralnej zabawie ruchowej, która rozwija wyobraźnię i kreatywność młodych uczestników – wyjaśnia prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. Poranne figle, psoty i żarty to także aktywny czas spędzony na eksperymentowaniu z wyobraźnią i wyzwalaniu działań twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych. Moim celem jest odkrywanie teatralnych i parateatralnych światów  poprzez zabawę w teatr, uwalnianie dziecięcej ekspresji i zbudowanie przestrzeni do wspólnych działań opiekuna z dzieckiem. Chciałabym przekonać najmłodszych uczestników zajęć, że twórcą może być każdy i zachęcić do rodzinnego spędzenia czasu na działaniach twórczych – dodaje. W programie spotkania jak zawsze znajdą się m.in. gry i zabawy ruchowe, parateatralne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność, praca w grupie, zadania na uważność, improwizacja, działania z przedmiotem. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.

Cykl Poranne figle, psoty i żarty jest autorskim przedsięwzięciem Agnieszki Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury i instruktorki teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związana była z Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i projektach edukacyjno-artystycznych. Jest też autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Spotkania, wystawy

 

Jubileusz 40-lecia Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek i wernisaż wystawy jubileuszowej, 12 listopada

Cztery dekady Klubu Supełek

Toruń polskim centrum frywolitki – takie motto towarzyszy jubileuszowej wystawie prac rękodzielniczych, którą od 12 listopada 2019 r. do końca grudnia będzie można oglądać w zabytkowym spichlerzu z Bronisławia w Parku Etnograficznym przy Muzeum im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Na wystawie dominuje oczywiście frywolitka, czyli koronka czółenkowa. Jest to bowiem bardzo popularna wśród artystów zrzeszonych w Klubie Supełek technika. Jak wyjaśnia we wstępie do katalogu wystawy kustosz toruńskiego Muzeum Etnograficznego, Kinga Turska-Skowronek: Koronka czółenkowa, czyli frywolitka powstaje przez dzierganie czółenkiem węzełków na tej samej nici owiniętej wokół dłoni. Czółenko natomiast jest rodzajem szpulki z nawiniętą nicią. W zależności od przyjętej techniki stosuje się jedno lub dwa czółenka. Frywolitka była znana już w starożytnym Egipcie i Chinach. W XVI w. dotarła z Chin do Holandii, skąd w późniejszych okresach (XVIII i XIX w.) rozpowszechniła się w Europie. Osoby skupione w Supełku poznały tę technikę za sprawą twórczyni ludowej Stanisławy Wilamowskiej ze wsi Wrocki w powiecie golubsko-dobrzyńskim – to od niej nauki pobierały pierwsze członkinie zespołu. Jednak – jak wspomina Zofia Kalisz, była prezes Klubu Supełek – w szybkim czasie …uczeń przerósł mistrza. Oprócz frywolitkowych serwet, bieżników, rękawiczek, kołnierzy, biżuterii czy ozdób choinkowych na wystawie prezentowane będą również hafty (kujawski i kaszubski) oraz prace wykorzystujące inne techniki rękodzieła artystycznego.

Ekspozycja wpisuje się w obchody Jubileuszu 40-lecia Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek. Otwarcie wystawy towarzyszy  uroczystości, podczas której będzie okazja do wspomnień, prezentacji dorobku artystycznego i edukacyjnego Supełka. Zespół powstał z inicjatywy Wandy Malczewskiej w 1979 roku przy ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury. Twórcy skupieni w Supełku prezentowali swoje realizacje na wystawach zbiorowych i indywidualnych, uczestniczyli z sukcesami w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, przeglądach twórczości ludowej i rękodzieła artystycznego. Jak we wstępie do katalogu wystawy podkreśla Jerzy Rochowiak: Prace artystów z Supełka trafiły na wszystkie kontynenty.

Wystawę w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej oglądać można do 31 grudnia 2019 r.

 

Uroczyste zakończenie projektu Dziękuję, dziękuję bardzo!, 16 listopada

Pomnażanie wdzięczności

Wdzięczność i inteligencja emocjonalna ogniskują uwagę dzieci, młodzieży, seniorów i kadr kultury uczestniczących w realizowanym przez WOAK w roku 2019 projekcie Dziękuję, dziękuję bardzo! Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przez blisko pół roku uczestnicy projektu podejmowali różne wyzwania artystyczne, doskonaląc się m.in. w dziedzinach teatru, literatury, fotografii, filmu czy komunikacji medialnej. Owoce tych działań zaprezentowane zostaną podczas uroczystego zakończenia projektu, które odbędzie się w sobotę, 16 listopada w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu. Początek o godz. 11.00. Wstęp wolny.

W programie wydarzenia pod hasłem Dziękowiska Wielkie są m.in. etiuda teatralna, występy kabaretowe, prezentacje multimedialne, filmy i instalacje artystyczne. Wszystkie formy aktywności twórczej nierozerwalnie wiążą się z pojęciem wdzięczności. Jak podkreśla autor projektu Dziękuję, dziękuję bardzo!, Erwin Regosz: Realizacja projektu jest okazją do częstszych spotkań z naszymi emocjonalnymi zasobami i wdzięcznością jako niezbędnym skarbem tworzącym dobrostan w nas i w relacjach z innymi. Jest też sposobnością do złożenia hołdu ludziom pomagającym bliźnim, zwierzętom, roślinom, światu i tym, którzy w inny sposób poruszają nasze serca.

W projekcie uczestniczą osoby z różnych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele różnych generacji. Wspólnie pokazują, że wdzięczność jest emocją, której doświadczamy codziennie. Jak podkreśla Erwin Regosz: Zależy nam na zauważeniu, odkryciu, że ten skarb już w sobie nosimy. Chcemy go pomnożyć. Owemu „pomnażaniu” służą warsztaty rozwojowe, debaty międzypokoleniowe oraz tworzenie map wdzięczności.

Uroczystość zakończy wspólne odśpiewanie hymnu projektu oraz wręczenie uczestnikom Orderów wdzięczności.

 

Tomasz Machciński – życie i twórczość – multimedialny wykład z cyklu Wybitne postacie historii fotografii, 20 listopada

Fotograficzna multiplikacja osobowości

W listopadzie w ramach cyklu Wybitne postacie historii fotografii przedstawiony będzie Tomasza Machciński – kolejny „nowo odkryty” przez świat sztuki współczesnej twórca. Multimedialny wykład Tomasz Machciński – życie i twórczość w środę 20 listopada o godzinie 16.45 w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny.

Niektóry krytycy zaliczają Tomasza Machcińskiego do nurtu outsider’s art, ale jest to daleko idące uproszczenie. Z pewnością jego twórczość istotnie odróżnia się od fotografii najczęściej pokazywanych w przestrzeniach wystawienniczych. Artysta wyspecjalizował się bowiem w autoportrecie. Przebiera się za celebrytów (a także celebrytki!), parodiuje, trawestuje czy interpretuje najbardziej znane, ikoniczne portrety obecne zarówno w kulturze masowej, jak i sztuce wysokiej.

Swój projekt rozpoczął w 1966 roku i nadal go realizuje – dotąd powstało ponad 20 tysięcy zdjęć. Często prace Tomasza Machcińskiego określane są terminem performansu dokamerowego, czyli działania, którego efekt został zarejestrowany, działania, w którym kamera staje się medium pośredniczącym między performerem i publicznością. Zdjęcia Tomasza Machcińskiego prezentowane były m.in. w Kopenhadze, Beverly Hills, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Kaliszu, Radomsku czy Gnieźnie. Na kanwie jego biografii, dziecka osieroconego w czasie wojny, Alicja Albrecht zrealizowała film dokumentalny Dziecko z katalogu, zaś osobliwa metoda twórcza Tomasza Machcińskiego stała się inspiracją do kreacyjnego dokumentu Incognito w reżyserii Henryka Dederki (1988).

Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

 

Znaki – projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Wojciecha Klimali w ramach cyklu comiesięcznych spotkań filmoznawczych W pierwszym rzędzie, 27 listopada

Każdy fest wart tysiąca słów

Najnowszy dokument Wojciecha Klimali, ubiegłoroczne Znaki, można potraktować jak współczesną wersję baśni o Kopciuszku. Film jest …sensualną opowieścią o utalentowanej, głuchej dziewczynie w świecie słyszących. Opowieścią, w której …każdy gest wart jest więcej niż tysiące wypowiedzianych słów. Bohaterką filmu jest Iwona Cichosz, z pozoru zwykła dziewczyna. Jednak jej życie diametralnie zmienia się, gdy została Miss Świata Głuchych 2016. Blask fleszy, liczne obowiązki miss, podróże, udział w talent show, walka o prawa niesłyszących – a w tym wszystkim niespodziewanie rodzi się miłość…  Jaką cenę przyjdzie zapłacić bohaterce za życie w bajce?

Scenarzystą i reżyserem filmu jest Wojciech Klimala, absolwent Filmova Akademie Miroslava Ondříčka (FAMO) w Pisku (Czechy) oraz programu Dok Pro w Szkole Wajdy w Warszawie. Jest autorem filmów dokumentalnych i krótkometrażowych fabuł. Za film Znaki otrzymał nagrodę Platinum Reel w konkursie filmów dokumentalnych na Nevada International Film Festival w Las Vegas.

Koordynatorką cyklu W pierwszym rzędzie jest Karolina Fordońska – filmoznawczyni i reżyserka, specjalistka do spraw filmu WOAK. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, była stypendystką Università degli Studi Roma Tre. Pod pseudonimem Karolina Ford zrealizowała trzy filmy krótkometrażowe: Czemu nie tańczę na ulicach, Prześwity i Trzech znanych P. Poprzez te spotkania, jak deklaruje, …pragnie zachęcić do doskonalenia swoich umiejętności oraz realizowania własnych form filmowych.